Actual source code: matmatmatmult.c

 1: /*
 2:  Defines matrix-matrix-matrix product routines for SeqAIJ matrices
 3:      D = A * B * C
 4: */
 5: #include <../src/mat/impls/aij/seq/aij.h>

 7: static PetscErrorCode MatDestroy_SeqAIJ_MatMatMatMult(void *data)
 8: {
 9:  Mat_MatMatMatMult *matmatmatmult = (Mat_MatMatMatMult *)data;

 11:  PetscFunctionBegin;
 12:  PetscCall(MatDestroy(&matmatmatmult->BC));
 13:  PetscCall(PetscFree(matmatmatmult));
 14:  PetscFunctionReturn(PETSC_SUCCESS);
 15: }

 17: PetscErrorCode MatMatMatMultSymbolic_SeqAIJ_SeqAIJ_SeqAIJ(Mat A, Mat B, Mat C, PetscReal fill, Mat D)
 18: {
 19:  Mat        BC;
 20:  Mat_MatMatMatMult *matmatmatmult;
 21:  char       *alg;

 23:  PetscFunctionBegin;
 24:  MatCheckProduct(D, 5);
 25:  PetscCheck(!D->product->data, PetscObjectComm((PetscObject)D), PETSC_ERR_PLIB, "Product data not empty");
 26:  PetscCall(MatCreate(PETSC_COMM_SELF, &BC));
 27:  PetscCall(MatMatMultSymbolic_SeqAIJ_SeqAIJ(B, C, fill, BC));

 29:  PetscCall(PetscStrallocpy(D->product->alg, &alg));
 30:  PetscCall(MatProductSetAlgorithm(D, "sorted")); /* set alg for D = A*BC */
 31:  PetscCall(MatMatMultSymbolic_SeqAIJ_SeqAIJ(A, BC, fill, D));
 32:  PetscCall(MatProductSetAlgorithm(D, alg)); /* resume original algorithm */
 33:  PetscCall(PetscFree(alg));

 35:  /* create struct Mat_MatMatMatMult and attached it to D */
 36:  PetscCheck(!D->product->data, PETSC_COMM_SELF, PETSC_ERR_PLIB, "Not yet coded");
 37:  PetscCall(PetscNew(&matmatmatmult));
 38:  matmatmatmult->BC  = BC;
 39:  D->product->data  = matmatmatmult;
 40:  D->product->destroy = MatDestroy_SeqAIJ_MatMatMatMult;

 42:  D->ops->matmatmultnumeric = MatMatMatMultNumeric_SeqAIJ_SeqAIJ_SeqAIJ;
 43:  PetscFunctionReturn(PETSC_SUCCESS);
 44: }

 46: PetscErrorCode MatMatMatMultNumeric_SeqAIJ_SeqAIJ_SeqAIJ(Mat A, Mat B, Mat C, Mat D)
 47: {
 48:  Mat_MatMatMatMult *matmatmatmult;
 49:  Mat        BC;

 51:  PetscFunctionBegin;
 52:  MatCheckProduct(D, 4);
 53:  PetscCheck(D->product->data, PetscObjectComm((PetscObject)D), PETSC_ERR_PLIB, "Product data empty");
 54:  matmatmatmult = (Mat_MatMatMatMult *)D->product->data;
 55:  BC      = matmatmatmult->BC;
 56:  PetscCheck(BC, PetscObjectComm((PetscObject)D), PETSC_ERR_PLIB, "Missing BC mat");
 57:  PetscCall((*BC->ops->matmultnumeric)(B, C, BC));
 58:  PetscCall((*D->ops->matmultnumeric)(A, BC, D));
 59:  PetscFunctionReturn(PETSC_SUCCESS);
 60: }