Actual source code: htransm.c

 1: #include <petsc/private/matimpl.h>

 3: typedef struct {
 4:  Mat A;
 5: } Mat_HT;

 7: PETSC_INTERN PetscErrorCode MatProductSetFromOptions_HermitianTranspose(Mat D)
 8: {
 9:  Mat      A, B, C, Ain, Bin, Cin;
 10:  PetscBool   Aistrans, Bistrans, Cistrans;
 11:  PetscInt    Atrans, Btrans, Ctrans;
 12:  MatProductType ptype;

 14:  PetscFunctionBegin;
 15:  MatCheckProduct(D, 1);
 16:  A = D->product->A;
 17:  B = D->product->B;
 18:  C = D->product->C;
 19:  PetscCall(PetscObjectTypeCompare((PetscObject)A, MATHERMITIANTRANSPOSEVIRTUAL, &Aistrans));
 20:  PetscCall(PetscObjectTypeCompare((PetscObject)B, MATHERMITIANTRANSPOSEVIRTUAL, &Bistrans));
 21:  PetscCall(PetscObjectTypeCompare((PetscObject)C, MATHERMITIANTRANSPOSEVIRTUAL, &Cistrans));
 22:  PetscCheck(Aistrans || Bistrans || Cistrans, PetscObjectComm((PetscObject)D), PETSC_ERR_PLIB, "This should not happen");
 23:  Atrans = 0;
 24:  Ain  = A;
 25:  while (Aistrans) {
 26:   Atrans++;
 27:   PetscCall(MatHermitianTransposeGetMat(Ain, &Ain));
 28:   PetscCall(PetscObjectTypeCompare((PetscObject)Ain, MATHERMITIANTRANSPOSEVIRTUAL, &Aistrans));
 29:  }
 30:  Btrans = 0;
 31:  Bin  = B;
 32:  while (Bistrans) {
 33:   Btrans++;
 34:   PetscCall(MatHermitianTransposeGetMat(Bin, &Bin));
 35:   PetscCall(PetscObjectTypeCompare((PetscObject)Bin, MATHERMITIANTRANSPOSEVIRTUAL, &Bistrans));
 36:  }
 37:  Ctrans = 0;
 38:  Cin  = C;
 39:  while (Cistrans) {
 40:   Ctrans++;
 41:   PetscCall(MatHermitianTransposeGetMat(Cin, &Cin));
 42:   PetscCall(PetscObjectTypeCompare((PetscObject)Cin, MATHERMITIANTRANSPOSEVIRTUAL, &Cistrans));
 43:  }
 44:  Atrans = Atrans % 2;
 45:  Btrans = Btrans % 2;
 46:  Ctrans = Ctrans % 2;
 47:  ptype = D->product->type; /* same product type by default */
 48:  if (Ain->symmetric == PETSC_BOOL3_TRUE) Atrans = 0;
 49:  if (Bin->symmetric == PETSC_BOOL3_TRUE) Btrans = 0;
 50:  if (Cin && Cin->symmetric == PETSC_BOOL3_TRUE) Ctrans = 0;

 52:  if (Atrans || Btrans || Ctrans) {
 53:   PetscCheck(!PetscDefined(USE_COMPLEX), PetscObjectComm((PetscObject)A), PETSC_ERR_SUP, "No support for complex Hermitian transpose matrices");
 54:   ptype = MATPRODUCT_UNSPECIFIED;
 55:   switch (D->product->type) {
 56:   case MATPRODUCT_AB:
 57:    if (Atrans && Btrans) { /* At * Bt we do not have support for this */
 58:     /* TODO custom implementation ? */
 59:    } else if (Atrans) { /* At * B */
 60:     ptype = MATPRODUCT_AtB;
 61:    } else { /* A * Bt */
 62:     ptype = MATPRODUCT_ABt;
 63:    }
 64:    break;
 65:   case MATPRODUCT_AtB:
 66:    if (Atrans && Btrans) { /* A * Bt */
 67:     ptype = MATPRODUCT_ABt;
 68:    } else if (Atrans) { /* A * B */
 69:     ptype = MATPRODUCT_AB;
 70:    } else { /* At * Bt we do not have support for this */
 71:     /* TODO custom implementation ? */
 72:    }
 73:    break;
 74:   case MATPRODUCT_ABt:
 75:    if (Atrans && Btrans) { /* At * B */
 76:     ptype = MATPRODUCT_AtB;
 77:    } else if (Atrans) { /* At * Bt we do not have support for this */
 78:     /* TODO custom implementation ? */
 79:    } else { /* A * B */
 80:     ptype = MATPRODUCT_AB;
 81:    }
 82:    break;
 83:   case MATPRODUCT_PtAP:
 84:    if (Atrans) { /* PtAtP */
 85:     /* TODO custom implementation ? */
 86:    } else { /* RARt */
 87:     ptype = MATPRODUCT_RARt;
 88:    }
 89:    break;
 90:   case MATPRODUCT_RARt:
 91:    if (Atrans) { /* RAtRt */
 92:     /* TODO custom implementation ? */
 93:    } else { /* PtAP */
 94:     ptype = MATPRODUCT_PtAP;
 95:    }
 96:    break;
 97:   case MATPRODUCT_ABC:
 98:    /* TODO custom implementation ? */
 99:    break;
100:   default:
101:    SETERRQ(PetscObjectComm((PetscObject)D), PETSC_ERR_SUP, "ProductType %s is not supported", MatProductTypes[D->product->type]);
102:   }
103:  }
104:  PetscCall(MatProductReplaceMats(Ain, Bin, Cin, D));
105:  PetscCall(MatProductSetType(D, ptype));
106:  PetscCall(MatProductSetFromOptions(D));
107:  PetscFunctionReturn(PETSC_SUCCESS);
108: }
109: static PetscErrorCode MatMult_HT(Mat N, Vec x, Vec y)
110: {
111:  Mat_HT *Na = (Mat_HT *)N->data;

113:  PetscFunctionBegin;
114:  PetscCall(MatMultHermitianTranspose(Na->A, x, y));
115:  PetscFunctionReturn(PETSC_SUCCESS);
116: }

118: static PetscErrorCode MatMultAdd_HT(Mat N, Vec v1, Vec v2, Vec v3)
119: {
120:  Mat_HT *Na = (Mat_HT *)N->data;

122:  PetscFunctionBegin;
123:  PetscCall(MatMultHermitianTransposeAdd(Na->A, v1, v2, v3));
124:  PetscFunctionReturn(PETSC_SUCCESS);
125: }

127: static PetscErrorCode MatMultHermitianTranspose_HT(Mat N, Vec x, Vec y)
128: {
129:  Mat_HT *Na = (Mat_HT *)N->data;

131:  PetscFunctionBegin;
132:  PetscCall(MatMult(Na->A, x, y));
133:  PetscFunctionReturn(PETSC_SUCCESS);
134: }

136: static PetscErrorCode MatMultHermitianTransposeAdd_HT(Mat N, Vec v1, Vec v2, Vec v3)
137: {
138:  Mat_HT *Na = (Mat_HT *)N->data;

140:  PetscFunctionBegin;
141:  PetscCall(MatMultAdd(Na->A, v1, v2, v3));
142:  PetscFunctionReturn(PETSC_SUCCESS);
143: }

145: static PetscErrorCode MatDestroy_HT(Mat N)
146: {
147:  Mat_HT *Na = (Mat_HT *)N->data;

149:  PetscFunctionBegin;
150:  PetscCall(MatDestroy(&Na->A));
151:  PetscCall(PetscObjectComposeFunction((PetscObject)N, "MatHermitianTransposeGetMat_C", NULL));
152:  PetscCall(PetscObjectComposeFunction((PetscObject)N, "MatProductSetFromOptions_anytype_C", NULL));
153: #if !defined(PETSC_USE_COMPLEX)
154:  PetscCall(PetscObjectComposeFunction((PetscObject)N, "MatTransposeGetMat_C", NULL));
155: #endif
156:  PetscCall(PetscFree(N->data));
157:  PetscFunctionReturn(PETSC_SUCCESS);
158: }

160: static PetscErrorCode MatDuplicate_HT(Mat N, MatDuplicateOption op, Mat *m)
161: {
162:  Mat_HT *Na = (Mat_HT *)N->data;

164:  PetscFunctionBegin;
165:  if (op == MAT_COPY_VALUES) {
166:   PetscCall(MatHermitianTranspose(Na->A, MAT_INITIAL_MATRIX, m));
167:  } else if (op == MAT_DO_NOT_COPY_VALUES) {
168:   PetscCall(MatDuplicate(Na->A, MAT_DO_NOT_COPY_VALUES, m));
169:   PetscCall(MatHermitianTranspose(*m, MAT_INPLACE_MATRIX, m));
170:  } else SETERRQ(PetscObjectComm((PetscObject)N), PETSC_ERR_SUP, "MAT_SHARE_NONZERO_PATTERN not supported for this matrix type");
171:  PetscFunctionReturn(PETSC_SUCCESS);
172: }

174: static PetscErrorCode MatCreateVecs_HT(Mat N, Vec *r, Vec *l)
175: {
176:  Mat_HT *Na = (Mat_HT *)N->data;

178:  PetscFunctionBegin;
179:  PetscCall(MatCreateVecs(Na->A, l, r));
180:  PetscFunctionReturn(PETSC_SUCCESS);
181: }

183: static PetscErrorCode MatAXPY_HT(Mat Y, PetscScalar a, Mat X, MatStructure str)
184: {
185:  Mat_HT *Ya = (Mat_HT *)Y->data;
186:  Mat_HT *Xa = (Mat_HT *)X->data;
187:  Mat   M = Ya->A;
188:  Mat   N = Xa->A;

190:  PetscFunctionBegin;
191:  PetscCall(MatAXPY(M, a, N, str));
192:  PetscFunctionReturn(PETSC_SUCCESS);
193: }

195: static PetscErrorCode MatHermitianTransposeGetMat_HT(Mat N, Mat *M)
196: {
197:  Mat_HT *Na = (Mat_HT *)N->data;

199:  PetscFunctionBegin;
200:  *M = Na->A;
201:  PetscFunctionReturn(PETSC_SUCCESS);
202: }

204: /*@
205:  MatHermitianTransposeGetMat - Gets the `Mat` object stored inside a `MATHERMITIANTRANSPOSEVIRTUAL`

207:  Logically Collective

209:  Input Parameter:
210: . A - the `MATHERMITIANTRANSPOSEVIRTUAL` matrix

212:  Output Parameter:
213: . M - the matrix object stored inside A

215:  Level: intermediate

217: .seealso: [](ch_matrices), `Mat`, `MATHERMITIANTRANSPOSEVIRTUAL`, `MatCreateHermitianTranspose()`
218: @*/
219: PetscErrorCode MatHermitianTransposeGetMat(Mat A, Mat *M)
220: {
221:  PetscFunctionBegin;
224:  PetscAssertPointer(M, 2);
225:  PetscUseMethod(A, "MatHermitianTransposeGetMat_C", (Mat, Mat *), (A, M));
226:  PetscFunctionReturn(PETSC_SUCCESS);
227: }

229: PETSC_INTERN PetscErrorCode MatProductSetFromOptions_Transpose(Mat);

231: static PetscErrorCode MatGetDiagonal_HT(Mat A, Vec v)
232: {
233:  Mat_HT *Na = (Mat_HT *)A->data;

235:  PetscFunctionBegin;
236:  PetscCall(MatGetDiagonal(Na->A, v));
237:  PetscCall(VecConjugate(v));
238:  PetscFunctionReturn(PETSC_SUCCESS);
239: }

241: static PetscErrorCode MatConvert_HT(Mat A, MatType newtype, MatReuse reuse, Mat *newmat)
242: {
243:  Mat_HT  *Na = (Mat_HT *)A->data;
244:  PetscBool flg;

246:  PetscFunctionBegin;
247:  PetscCall(MatHasOperation(Na->A, MATOP_HERMITIAN_TRANSPOSE, &flg));
248:  if (flg) {
249:   Mat B;

251:   PetscCall(MatHermitianTranspose(Na->A, MAT_INITIAL_MATRIX, &B));
252:   if (reuse != MAT_INPLACE_MATRIX) {
253:    PetscCall(MatConvert(B, newtype, reuse, newmat));
254:    PetscCall(MatDestroy(&B));
255:   } else {
256:    PetscCall(MatConvert(B, newtype, MAT_INPLACE_MATRIX, &B));
257:    PetscCall(MatHeaderReplace(A, &B));
258:   }
259:  } else { /* use basic converter as fallback */
260:   PetscCall(MatConvert_Basic(A, newtype, reuse, newmat));
261:  }
262:  PetscFunctionReturn(PETSC_SUCCESS);
263: }

265: /*MC
266:  MATHERMITIANTRANSPOSEVIRTUAL - "hermitiantranspose" - A matrix type that represents a virtual transpose of a matrix

268:  Level: advanced

270: .seealso: [](ch_matrices), `Mat`, `MATTRANSPOSEVIRTUAL`, `Mat`, `MatCreateHermitianTranspose()`, `MatCreateTranspose()`
271: M*/

273: /*@
274:  MatCreateHermitianTranspose - Creates a new matrix object of `MatType` `MATHERMITIANTRANSPOSEVIRTUAL` that behaves like A'*

276:  Collective

278:  Input Parameter:
279: . A - the (possibly rectangular) matrix

281:  Output Parameter:
282: . N - the matrix that represents A'*

284:  Level: intermediate

286:  Note:
287:  The Hermitian transpose A' is NOT actually formed! Rather the new matrix
288:  object performs the matrix-vector product, `MatMult()`, by using the `MatMultHermitianTranspose()` on
289:  the original matrix

291: .seealso: [](ch_matrices), `Mat`, `MatCreateNormal()`, `MatMult()`, `MatMultHermitianTranspose()`, `MatCreate()`,
292:      `MATTRANSPOSEVIRTUAL`, `MatCreateTranspose()`, `MatHermitianTransposeGetMat()`, `MATNORMAL`, `MATNORMALHERMITIAN`
293: @*/
294: PetscErrorCode MatCreateHermitianTranspose(Mat A, Mat *N)
295: {
296:  Mat_HT *Na;
297:  VecType vtype;

299:  PetscFunctionBegin;
300:  PetscCall(MatCreate(PetscObjectComm((PetscObject)A), N));
301:  PetscCall(PetscLayoutReference(A->rmap, &((*N)->cmap)));
302:  PetscCall(PetscLayoutReference(A->cmap, &((*N)->rmap)));
303:  PetscCall(PetscObjectChangeTypeName((PetscObject)*N, MATHERMITIANTRANSPOSEVIRTUAL));

305:  PetscCall(PetscNew(&Na));
306:  (*N)->data = (void *)Na;
307:  PetscCall(PetscObjectReference((PetscObject)A));
308:  Na->A = A;

310:  (*N)->ops->destroy          = MatDestroy_HT;
311:  (*N)->ops->mult           = MatMult_HT;
312:  (*N)->ops->multadd          = MatMultAdd_HT;
313:  (*N)->ops->multhermitiantranspose  = MatMultHermitianTranspose_HT;
314:  (*N)->ops->multhermitiantransposeadd = MatMultHermitianTransposeAdd_HT;
315: #if !defined(PETSC_USE_COMPLEX)
316:  (*N)->ops->multtranspose  = MatMultHermitianTranspose_HT;
317:  (*N)->ops->multtransposeadd = MatMultHermitianTransposeAdd_HT;
318: #endif
319:  (*N)->ops->duplicate = MatDuplicate_HT;
320:  (*N)->ops->getvecs  = MatCreateVecs_HT;
321:  (*N)->ops->axpy   = MatAXPY_HT;
322: #if !defined(PETSC_USE_COMPLEX)
323:  (*N)->ops->productsetfromoptions = MatProductSetFromOptions_Transpose;
324: #endif
325:  (*N)->ops->getdiagonal = MatGetDiagonal_HT;
326:  (*N)->ops->convert   = MatConvert_HT;
327:  (*N)->assembled    = PETSC_TRUE;

329:  PetscCall(PetscObjectComposeFunction((PetscObject)(*N), "MatHermitianTransposeGetMat_C", MatHermitianTransposeGetMat_HT));
330:  PetscCall(PetscObjectComposeFunction((PetscObject)(*N), "MatProductSetFromOptions_anytype_C", MatProductSetFromOptions_HermitianTranspose));
331: #if !defined(PETSC_USE_COMPLEX)
332:  PetscCall(PetscObjectComposeFunction((PetscObject)(*N), "MatTransposeGetMat_C", MatHermitianTransposeGetMat_HT));
333: #endif
334:  PetscCall(MatSetBlockSizes(*N, PetscAbs(A->cmap->bs), PetscAbs(A->rmap->bs)));
335:  PetscCall(MatGetVecType(A, &vtype));
336:  PetscCall(MatSetVecType(*N, vtype));
337: #if defined(PETSC_HAVE_DEVICE)
338:  PetscCall(MatBindToCPU(*N, A->boundtocpu));
339: #endif
340:  PetscCall(MatSetUp(*N));
341:  PetscFunctionReturn(PETSC_SUCCESS);
342: }