Actual source code: htransm.c


 2: #include <petsc/private/matimpl.h>

 4: typedef struct {
 5:  Mat A;
 6: } Mat_HT;

 8: PETSC_INTERN PetscErrorCode MatProductSetFromOptions_HermitianTranspose(Mat D)
 9: {
 10:  Mat      A, B, C, Ain, Bin, Cin;
 11:  PetscBool   Aistrans, Bistrans, Cistrans;
 12:  PetscInt    Atrans, Btrans, Ctrans;
 13:  MatProductType ptype;

 15:  MatCheckProduct(D, 1);
 16:  A = D->product->A;
 17:  B = D->product->B;
 18:  C = D->product->C;
 19:  PetscObjectTypeCompare((PetscObject)A, MATHERMITIANTRANSPOSEVIRTUAL, &Aistrans);
 20:  PetscObjectTypeCompare((PetscObject)B, MATHERMITIANTRANSPOSEVIRTUAL, &Bistrans);
 21:  PetscObjectTypeCompare((PetscObject)C, MATHERMITIANTRANSPOSEVIRTUAL, &Cistrans);
 23:  Atrans = 0;
 24:  Ain  = A;
 25:  while (Aistrans) {
 26:   Atrans++;
 27:   MatHermitianTransposeGetMat(Ain, &Ain);
 28:   PetscObjectTypeCompare((PetscObject)Ain, MATHERMITIANTRANSPOSEVIRTUAL, &Aistrans);
 29:  }
 30:  Btrans = 0;
 31:  Bin  = B;
 32:  while (Bistrans) {
 33:   Btrans++;
 34:   MatHermitianTransposeGetMat(Bin, &Bin);
 35:   PetscObjectTypeCompare((PetscObject)Bin, MATHERMITIANTRANSPOSEVIRTUAL, &Bistrans);
 36:  }
 37:  Ctrans = 0;
 38:  Cin  = C;
 39:  while (Cistrans) {
 40:   Ctrans++;
 41:   MatHermitianTransposeGetMat(Cin, &Cin);
 42:   PetscObjectTypeCompare((PetscObject)Cin, MATHERMITIANTRANSPOSEVIRTUAL, &Cistrans);
 43:  }
 44:  Atrans = Atrans % 2;
 45:  Btrans = Btrans % 2;
 46:  Ctrans = Ctrans % 2;
 47:  ptype = D->product->type; /* same product type by default */
 48:  if (Ain->symmetric == PETSC_BOOL3_TRUE) Atrans = 0;
 49:  if (Bin->symmetric == PETSC_BOOL3_TRUE) Btrans = 0;
 50:  if (Cin && Cin->symmetric == PETSC_BOOL3_TRUE) Ctrans = 0;

 52:  if (Atrans || Btrans || Ctrans) {
 54:   ptype = MATPRODUCT_UNSPECIFIED;
 55:   switch (D->product->type) {
 56:   case MATPRODUCT_AB:
 57:    if (Atrans && Btrans) { /* At * Bt we do not have support for this */
 58:     /* TODO custom implementation ? */
 59:    } else if (Atrans) { /* At * B */
 60:     ptype = MATPRODUCT_AtB;
 61:    } else { /* A * Bt */
 62:     ptype = MATPRODUCT_ABt;
 63:    }
 64:    break;
 65:   case MATPRODUCT_AtB:
 66:    if (Atrans && Btrans) { /* A * Bt */
 67:     ptype = MATPRODUCT_ABt;
 68:    } else if (Atrans) { /* A * B */
 69:     ptype = MATPRODUCT_AB;
 70:    } else { /* At * Bt we do not have support for this */
 71:     /* TODO custom implementation ? */
 72:    }
 73:    break;
 74:   case MATPRODUCT_ABt:
 75:    if (Atrans && Btrans) { /* At * B */
 76:     ptype = MATPRODUCT_AtB;
 77:    } else if (Atrans) { /* At * Bt we do not have support for this */
 78:     /* TODO custom implementation ? */
 79:    } else { /* A * B */
 80:     ptype = MATPRODUCT_AB;
 81:    }
 82:    break;
 83:   case MATPRODUCT_PtAP:
 84:    if (Atrans) { /* PtAtP */
 85:     /* TODO custom implementation ? */
 86:    } else { /* RARt */
 87:     ptype = MATPRODUCT_RARt;
 88:    }
 89:    break;
 90:   case MATPRODUCT_RARt:
 91:    if (Atrans) { /* RAtRt */
 92:     /* TODO custom implementation ? */
 93:    } else { /* PtAP */
 94:     ptype = MATPRODUCT_PtAP;
 95:    }
 96:    break;
 97:   case MATPRODUCT_ABC:
 98:    /* TODO custom implementation ? */
 99:    break;
100:   default:
101:    SETERRQ(PetscObjectComm((PetscObject)D), PETSC_ERR_SUP, "ProductType %s is not supported", MatProductTypes[D->product->type]);
102:   }
103:  }
104:  MatProductReplaceMats(Ain, Bin, Cin, D);
105:  MatProductSetType(D, ptype);
106:  MatProductSetFromOptions(D);
107:  return 0;
108: }
109: PetscErrorCode MatMult_HT(Mat N, Vec x, Vec y)
110: {
111:  Mat_HT *Na = (Mat_HT *)N->data;

113:  MatMultHermitianTranspose(Na->A, x, y);
114:  return 0;
115: }

117: PetscErrorCode MatMultAdd_HT(Mat N, Vec v1, Vec v2, Vec v3)
118: {
119:  Mat_HT *Na = (Mat_HT *)N->data;

121:  MatMultHermitianTransposeAdd(Na->A, v1, v2, v3);
122:  return 0;
123: }

125: PetscErrorCode MatMultHermitianTranspose_HT(Mat N, Vec x, Vec y)
126: {
127:  Mat_HT *Na = (Mat_HT *)N->data;

129:  MatMult(Na->A, x, y);
130:  return 0;
131: }

133: PetscErrorCode MatMultHermitianTransposeAdd_HT(Mat N, Vec v1, Vec v2, Vec v3)
134: {
135:  Mat_HT *Na = (Mat_HT *)N->data;

137:  MatMultAdd(Na->A, v1, v2, v3);
138:  return 0;
139: }

141: PetscErrorCode MatDestroy_HT(Mat N)
142: {
143:  Mat_HT *Na = (Mat_HT *)N->data;

145:  MatDestroy(&Na->A);
146:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)N, "MatHermitianTransposeGetMat_C", NULL);
147:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)N, "MatProductSetFromOptions_anytype_C", NULL);
148: #if !defined(PETSC_USE_COMPLEX)
149:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)N, "MatTransposeGetMat_C", NULL);
150: #endif
151:  PetscFree(N->data);
152:  return 0;
153: }

155: PetscErrorCode MatDuplicate_HT(Mat N, MatDuplicateOption op, Mat *m)
156: {
157:  Mat_HT *Na = (Mat_HT *)N->data;

159:  if (op == MAT_COPY_VALUES) {
160:   MatHermitianTranspose(Na->A, MAT_INITIAL_MATRIX, m);
161:  } else if (op == MAT_DO_NOT_COPY_VALUES) {
162:   MatDuplicate(Na->A, MAT_DO_NOT_COPY_VALUES, m);
163:   MatHermitianTranspose(*m, MAT_INPLACE_MATRIX, m);
164:  } else SETERRQ(PetscObjectComm((PetscObject)N), PETSC_ERR_SUP, "MAT_SHARE_NONZERO_PATTERN not supported for this matrix type");
165:  return 0;
166: }

168: PetscErrorCode MatCreateVecs_HT(Mat N, Vec *r, Vec *l)
169: {
170:  Mat_HT *Na = (Mat_HT *)N->data;

172:  MatCreateVecs(Na->A, l, r);
173:  return 0;
174: }

176: PetscErrorCode MatAXPY_HT(Mat Y, PetscScalar a, Mat X, MatStructure str)
177: {
178:  Mat_HT *Ya = (Mat_HT *)Y->data;
179:  Mat_HT *Xa = (Mat_HT *)X->data;
180:  Mat   M = Ya->A;
181:  Mat   N = Xa->A;

183:  MatAXPY(M, a, N, str);
184:  return 0;
185: }

187: PetscErrorCode MatHermitianTransposeGetMat_HT(Mat N, Mat *M)
188: {
189:  Mat_HT *Na = (Mat_HT *)N->data;

191:  *M = Na->A;
192:  return 0;
193: }

195: /*@
196:    MatHermitianTransposeGetMat - Gets the `Mat` object stored inside a `MATHERMITIANTRANSPOSEVIRTUAL`

198:  Logically collective

200:  Input Parameter:
201: .  A - the `MATHERMITIANTRANSPOSEVIRTUAL` matrix

203:  Output Parameter:
204: .  M - the matrix object stored inside A

206:  Level: intermediate

208: .seealso: `MATHERMITIANTRANSPOSEVIRTUAL`, `MatCreateHermitianTranspose()`
209: @*/
210: PetscErrorCode MatHermitianTransposeGetMat(Mat A, Mat *M)
211: {
215:  PetscUseMethod(A, "MatHermitianTransposeGetMat_C", (Mat, Mat *), (A, M));
216:  return 0;
217: }

219: PETSC_INTERN PetscErrorCode MatProductSetFromOptions_Transpose(Mat);

221: PetscErrorCode MatGetDiagonal_HT(Mat A, Vec v)
222: {
223:  Mat_HT *Na = (Mat_HT *)A->data;

225:  MatGetDiagonal(Na->A, v);
226:  VecConjugate(v);
227:  return 0;
228: }

230: PetscErrorCode MatConvert_HT(Mat A, MatType newtype, MatReuse reuse, Mat *newmat)
231: {
232:  Mat_HT  *Na = (Mat_HT *)A->data;
233:  PetscBool flg;

235:  MatHasOperation(Na->A, MATOP_HERMITIAN_TRANSPOSE, &flg);
236:  if (flg) {
237:   Mat B;

239:   MatHermitianTranspose(Na->A, MAT_INITIAL_MATRIX, &B);
240:   if (reuse != MAT_INPLACE_MATRIX) {
241:    MatConvert(B, newtype, reuse, newmat);
242:    MatDestroy(&B);
243:   } else {
244:    MatConvert(B, newtype, MAT_INPLACE_MATRIX, &B);
245:    MatHeaderReplace(A, &B);
246:   }
247:  } else { /* use basic converter as fallback */
248:   MatConvert_Basic(A, newtype, reuse, newmat);
249:  }
250:  return 0;
251: }

253: /*MC
254:  MATHERMITIANTRANSPOSEVIRTUAL - "hermitiantranspose" - A matrix type that represents a virtual transpose of a matrix

256:  Level: advanced

258: .seealso: `MATTRANSPOSEVIRTUAL`, `Mat`, `MatCreateHermitianTranspose()`, `MatCreateTranspose()`
259: M*/

261: /*@
262:    MatCreateHermitianTranspose - Creates a new matrix object of `MatType` `MATHERMITIANTRANSPOSEVIRTUAL` that behaves like A'*

264:  Collective

266:  Input Parameter:
267: .  A - the (possibly rectangular) matrix

269:  Output Parameter:
270: .  N - the matrix that represents A'*

272:  Level: intermediate

274:  Note:
275:   The Hermitian transpose A' is NOT actually formed! Rather the new matrix
276:      object performs the matrix-vector product, `MatMult()`, by using the `MatMultHermitianTranspose()` on
277:      the original matrix

279: .seealso: `MatCreateNormal()`, `MatMult()`, `MatMultHermitianTranspose()`, `MatCreate()`,
280:      `MATTRANSPOSEVIRTUAL`, `MatCreateTranspose()`, `MatHermitianTransposeGetMat()`
281: @*/
282: PetscErrorCode MatCreateHermitianTranspose(Mat A, Mat *N)
283: {
284:  PetscInt m, n;
285:  Mat_HT *Na;
286:  VecType vtype;

288:  MatGetLocalSize(A, &m, &n);
289:  MatCreate(PetscObjectComm((PetscObject)A), N);
290:  MatSetSizes(*N, n, m, PETSC_DECIDE, PETSC_DECIDE);
291:  PetscLayoutSetUp((*N)->rmap);
292:  PetscLayoutSetUp((*N)->cmap);
293:  PetscObjectChangeTypeName((PetscObject)*N, MATHERMITIANTRANSPOSEVIRTUAL);

295:  PetscNew(&Na);
296:  (*N)->data = (void *)Na;
297:  PetscObjectReference((PetscObject)A);
298:  Na->A = A;

300:  (*N)->ops->destroy          = MatDestroy_HT;
301:  (*N)->ops->mult           = MatMult_HT;
302:  (*N)->ops->multadd          = MatMultAdd_HT;
303:  (*N)->ops->multhermitiantranspose  = MatMultHermitianTranspose_HT;
304:  (*N)->ops->multhermitiantransposeadd = MatMultHermitianTransposeAdd_HT;
305: #if !defined(PETSC_USE_COMPLEX)
306:  (*N)->ops->multtranspose  = MatMultHermitianTranspose_HT;
307:  (*N)->ops->multtransposeadd = MatMultHermitianTransposeAdd_HT;
308: #endif
309:  (*N)->ops->duplicate = MatDuplicate_HT;
310:  (*N)->ops->getvecs  = MatCreateVecs_HT;
311:  (*N)->ops->axpy   = MatAXPY_HT;
312: #if !defined(PETSC_USE_COMPLEX)
313:  (*N)->ops->productsetfromoptions = MatProductSetFromOptions_Transpose;
314: #endif
315:  (*N)->ops->getdiagonal = MatGetDiagonal_HT;
316:  (*N)->ops->convert   = MatConvert_HT;
317:  (*N)->assembled    = PETSC_TRUE;

319:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)(*N), "MatHermitianTransposeGetMat_C", MatHermitianTransposeGetMat_HT);
320:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)(*N), "MatProductSetFromOptions_anytype_C", MatProductSetFromOptions_HermitianTranspose);
321: #if !defined(PETSC_USE_COMPLEX)
322:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)(*N), "MatTransposeGetMat_C", MatHermitianTransposeGetMat_HT);
323: #endif
324:  MatSetBlockSizes(*N, PetscAbs(A->cmap->bs), PetscAbs(A->rmap->bs));
325:  MatGetVecType(A, &vtype);
326:  MatSetVecType(*N, vtype);
327: #if defined(PETSC_HAVE_DEVICE)
328:  MatBindToCPU(*N, A->boundtocpu);
329: #endif
330:  MatSetUp(*N);
331:  return 0;
332: }