Actual source code: vecnest.c


 2: #include <../src/vec/vec/impls/nest/vecnestimpl.h>

 4: /* check all blocks are filled */
 5: static PetscErrorCode VecAssemblyBegin_Nest(Vec v)
 6: {
 7:  Vec_Nest    *vs = (Vec_Nest*)v->data;
 8:  PetscInt    i;

 12:  for (i=0; i<vs->nb; i++) {
 13:   if (!vs->v[i]) SETERRQ(PetscObjectComm((PetscObject)v),PETSC_ERR_SUP,"Nest vector cannot contain NULL blocks");
 14:   VecAssemblyBegin(vs->v[i]);
 15:  }
 16:  return(0);
 17: }

 19: static PetscErrorCode VecAssemblyEnd_Nest(Vec v)
 20: {
 21:  Vec_Nest    *vs = (Vec_Nest*)v->data;
 22:  PetscInt    i;

 26:  for (i=0; i<vs->nb; i++) {
 27:   VecAssemblyEnd(vs->v[i]);
 28:  }
 29:  return(0);
 30: }

 32: static PetscErrorCode VecDestroy_Nest(Vec v)
 33: {
 34:  Vec_Nest    *vs = (Vec_Nest*)v->data;
 35:  PetscInt    i;

 39:  if (vs->v) {
 40:   for (i=0; i<vs->nb; i++) {
 41:    VecDestroy(&vs->v[i]);
 42:   }
 43:   PetscFree(vs->v);
 44:  }
 45:  for (i=0; i<vs->nb; i++) {
 46:   ISDestroy(&vs->is[i]);
 47:  }
 48:  PetscFree(vs->is);
 49:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)v,"",NULL);
 50:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)v,"",NULL);
 51:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)v,"",NULL);
 52:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)v,"",NULL);
 53:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)v,"",NULL);

 55:  PetscFree(vs);
 56:  return(0);
 57: }

 59: /* supports nested blocks */
 60: static PetscErrorCode VecCopy_Nest(Vec x,Vec y)
 61: {
 62:  Vec_Nest    *bx = (Vec_Nest*)x->data;
 63:  Vec_Nest    *by = (Vec_Nest*)y->data;
 64:  PetscInt    i;

 69:  VecNestCheckCompatible2(x,1,y,2);
 70:  for (i=0; i<bx->nb; i++) {
 71:   VecCopy(bx->v[i],by->v[i]);
 72:  }
 73:  return(0);
 74: }

 76: /* supports nested blocks */
 77: static PetscErrorCode VecDuplicate_Nest(Vec x,Vec *y)
 78: {
 79:  Vec_Nest    *bx = (Vec_Nest*)x->data;
 80:  Vec      Y;
 81:  Vec      *sub;
 82:  PetscInt    i;

 86:  PetscMalloc1(bx->nb,&sub);
 87:  for (i=0; i<bx->nb; i++) {
 88:   VecDuplicate(bx->v[i],&sub[i]);
 89:  }
 90:  VecCreateNest(PetscObjectComm((PetscObject)x),bx->nb,bx->is,sub,&Y);
 91:  for (i=0; i<bx->nb; i++) {
 92:   VecDestroy(&sub[i]);
 93:  }
 94:  PetscFree(sub);
 95:  *y  = Y;
 96:  return(0);
 97: }

 99: /* supports nested blocks */
100: static PetscErrorCode VecDot_Nest(Vec x,Vec y,PetscScalar *val)
101: {
102:  Vec_Nest    *bx = (Vec_Nest*)x->data;
103:  Vec_Nest    *by = (Vec_Nest*)y->data;
104:  PetscInt    i,nr;
105:  PetscScalar  x_dot_y,_val;

109:  nr  = bx->nb;
110:  _val = 0.0;
111:  for (i=0; i<nr; i++) {
112:   VecDot(bx->v[i],by->v[i],&x_dot_y);
113:   _val = _val + x_dot_y;
114:  }
115:  *val = _val;
116:  return(0);
117: }

119: /* supports nested blocks */
120: static PetscErrorCode VecTDot_Nest(Vec x,Vec y,PetscScalar *val)
121: {
122:  Vec_Nest    *bx = (Vec_Nest*)x->data;
123:  Vec_Nest    *by = (Vec_Nest*)y->data;
124:  PetscInt    i,nr;
125:  PetscScalar  x_dot_y,_val;

129:  nr  = bx->nb;
130:  _val = 0.0;
131:  for (i=0; i<nr; i++) {
132:   VecTDot(bx->v[i],by->v[i],&x_dot_y);
133:   _val = _val + x_dot_y;
134:  }
135:  *val = _val;
136:  return(0);
137: }

139: static PetscErrorCode VecDotNorm2_Nest(Vec x,Vec y,PetscScalar *dp, PetscScalar *nm)
140: {
141:  Vec_Nest    *bx = (Vec_Nest*)x->data;
142:  Vec_Nest    *by = (Vec_Nest*)y->data;
143:  PetscInt    i,nr;
144:  PetscScalar  x_dot_y,_dp,_nm;
145:  PetscReal   norm2_y;

149:  nr = bx->nb;
150:  _dp = 0.0;
151:  _nm = 0.0;
152:  for (i=0; i<nr; i++) {
153:   VecDotNorm2(bx->v[i],by->v[i],&x_dot_y,&norm2_y);
154:   _dp += x_dot_y;
155:   _nm += norm2_y;
156:  }
157:  *dp = _dp;
158:  *nm = _nm;
159:  return(0);
160: }

162: static PetscErrorCode VecAXPY_Nest(Vec y,PetscScalar alpha,Vec x)
163: {
164:  Vec_Nest    *bx = (Vec_Nest*)x->data;
165:  Vec_Nest    *by = (Vec_Nest*)y->data;
166:  PetscInt    i,nr;

170:  nr = bx->nb;
171:  for (i=0; i<nr; i++) {
172:   VecAXPY(by->v[i],alpha,bx->v[i]);
173:  }
174:  return(0);
175: }

177: static PetscErrorCode VecAYPX_Nest(Vec y,PetscScalar alpha,Vec x)
178: {
179:  Vec_Nest    *bx = (Vec_Nest*)x->data;
180:  Vec_Nest    *by = (Vec_Nest*)y->data;
181:  PetscInt    i,nr;

185:  nr = bx->nb;
186:  for (i=0; i<nr; i++) {
187:   VecAYPX(by->v[i],alpha,bx->v[i]);
188:  }
189:  return(0);
190: }

192: static PetscErrorCode VecAXPBY_Nest(Vec y,PetscScalar alpha,PetscScalar beta,Vec x)
193: {
194:  Vec_Nest    *bx = (Vec_Nest*)x->data;
195:  Vec_Nest    *by = (Vec_Nest*)y->data;
196:  PetscInt    i,nr;

200:  nr = bx->nb;
201:  for (i=0; i<nr; i++) {
202:   VecAXPBY(by->v[i],alpha,beta,bx->v[i]);
203:  }
204:  return(0);
205: }

207: static PetscErrorCode VecAXPBYPCZ_Nest(Vec z,PetscScalar alpha,PetscScalar beta,PetscScalar gamma,Vec x,Vec y)
208: {
209:  Vec_Nest    *bx = (Vec_Nest*)x->data;
210:  Vec_Nest    *by = (Vec_Nest*)y->data;
211:  Vec_Nest    *bz = (Vec_Nest*)z->data;
212:  PetscInt    i,nr;

216:  nr = bx->nb;
217:  for (i=0; i<nr; i++) {
218:   VecAXPBYPCZ(bz->v[i],alpha,beta,gamma,bx->v[i],by->v[i]);
219:  }
220:  return(0);
221: }

223: static PetscErrorCode VecScale_Nest(Vec x,PetscScalar alpha)
224: {
225:  Vec_Nest    *bx = (Vec_Nest*)x->data;
226:  PetscInt    i,nr;

230:  nr = bx->nb;
231:  for (i=0; i<nr; i++) {
232:   VecScale(bx->v[i],alpha);
233:  }
234:  return(0);
235: }

237: static PetscErrorCode VecPointwiseMult_Nest(Vec w,Vec x,Vec y)
238: {
239:  Vec_Nest    *bx = (Vec_Nest*)x->data;
240:  Vec_Nest    *by = (Vec_Nest*)y->data;
241:  Vec_Nest    *bw = (Vec_Nest*)w->data;
242:  PetscInt    i,nr;

246:  VecNestCheckCompatible3(w,1,x,2,y,3);
247:  nr = bx->nb;
248:  for (i=0; i<nr; i++) {
249:   VecPointwiseMult(bw->v[i],bx->v[i],by->v[i]);
250:  }
251:  return(0);
252: }

254: static PetscErrorCode VecPointwiseDivide_Nest(Vec w,Vec x,Vec y)
255: {
256:  Vec_Nest    *bx = (Vec_Nest*)x->data;
257:  Vec_Nest    *by = (Vec_Nest*)y->data;
258:  Vec_Nest    *bw = (Vec_Nest*)w->data;
259:  PetscInt    i,nr;

263:  VecNestCheckCompatible3(w,1,x,2,y,3);

265:  nr = bx->nb;
266:  for (i=0; i<nr; i++) {
267:   VecPointwiseDivide(bw->v[i],bx->v[i],by->v[i]);
268:  }
269:  return(0);
270: }

272: static PetscErrorCode VecReciprocal_Nest(Vec x)
273: {
274:  Vec_Nest    *bx = (Vec_Nest*)x->data;
275:  PetscInt    i,nr;

279:  nr = bx->nb;
280:  for (i=0; i<nr; i++) {
281:   VecReciprocal(bx->v[i]);
282:  }
283:  return(0);
284: }

286: static PetscErrorCode VecNorm_Nest(Vec xin,NormType type,PetscReal *z)
287: {
288:  Vec_Nest    *bx = (Vec_Nest*)xin->data;
289:  PetscInt    i,nr;
290:  PetscReal   z_i;
291:  PetscReal   _z;

295:  nr = bx->nb;
296:  _z = 0.0;

298:  if (type == NORM_2) {
299:   PetscScalar dot;
300:   VecDot(xin,xin,&dot);
301:   _z = PetscAbsScalar(PetscSqrtScalar(dot));
302:  } else if (type == NORM_1) {
303:   for (i=0; i<nr; i++) {
304:    VecNorm(bx->v[i],type,&z_i);
305:    _z = _z + z_i;
306:   }
307:  } else if (type == NORM_INFINITY) {
308:   for (i=0; i<nr; i++) {
309:    VecNorm(bx->v[i],type,&z_i);
310:    if (z_i > _z) _z = z_i;
311:   }
312:  }

314:  *z = _z;
315:  return(0);
316: }

318: static PetscErrorCode VecMAXPY_Nest(Vec y,PetscInt nv,const PetscScalar alpha[],Vec *x)
319: {
320:  PetscInt    v;

324:  for (v=0; v<nv; v++) {
325:   /* Do axpy on each vector,v */
326:   VecAXPY(y,alpha[v],x[v]);
327:  }
328:  return(0);
329: }

331: static PetscErrorCode VecMDot_Nest(Vec x,PetscInt nv,const Vec y[],PetscScalar *val)
332: {
333:  PetscInt    j;

337:  for (j=0; j<nv; j++) {
338:   VecDot(x,y[j],&val[j]);
339:  }
340:  return(0);
341: }

343: static PetscErrorCode VecMTDot_Nest(Vec x,PetscInt nv,const Vec y[],PetscScalar *val)
344: {
345:  PetscInt    j;

349:  for (j=0; j<nv; j++) {
350:   VecTDot(x,y[j],&val[j]);
351:  }
352:  return(0);
353: }

355: static PetscErrorCode VecSet_Nest(Vec x,PetscScalar alpha)
356: {
357:  Vec_Nest    *bx = (Vec_Nest*)x->data;
358:  PetscInt    i,nr;

362:  nr = bx->nb;
363:  for (i=0; i<nr; i++) {
364:   VecSet(bx->v[i],alpha);
365:  }
366:  return(0);
367: }

369: static PetscErrorCode VecConjugate_Nest(Vec x)
370: {
371:  Vec_Nest    *bx = (Vec_Nest*)x->data;
372:  PetscInt    j,nr;

376:  nr = bx->nb;
377:  for (j=0; j<nr; j++) {
378:   VecConjugate(bx->v[j]);
379:  }
380:  return(0);
381: }

383: static PetscErrorCode VecSwap_Nest(Vec x,Vec y)
384: {
385:  Vec_Nest    *bx = (Vec_Nest*)x->data;
386:  Vec_Nest    *by = (Vec_Nest*)y->data;
387:  PetscInt    i,nr;

391:  VecNestCheckCompatible2(x,1,y,2);
392:  nr = bx->nb;
393:  for (i=0; i<nr; i++) {
394:   VecSwap(bx->v[i],by->v[i]);
395:  }
396:  return(0);
397: }

399: static PetscErrorCode VecWAXPY_Nest(Vec w,PetscScalar alpha,Vec x,Vec y)
400: {
401:  Vec_Nest    *bx = (Vec_Nest*)x->data;
402:  Vec_Nest    *by = (Vec_Nest*)y->data;
403:  Vec_Nest    *bw = (Vec_Nest*)w->data;
404:  PetscInt    i,nr;

408:  VecNestCheckCompatible3(w,1,x,3,y,4);

410:  nr = bx->nb;
411:  for (i=0; i<nr; i++) {
412:   VecWAXPY(bw->v[i],alpha,bx->v[i],by->v[i]);
413:  }
414:  return(0);
415: }

417: static PetscErrorCode VecMax_Nest_Recursive(Vec x,PetscInt *cnt,PetscInt *p,PetscReal *max)
418: {
419:  Vec_Nest    *bx;
420:  PetscInt    i,nr;
421:  PetscBool   isnest;
422:  PetscInt    L;
423:  PetscInt    _entry_loc;
424:  PetscReal   _entry_val;

428:  PetscObjectTypeCompare((PetscObject)x,VECNEST,&isnest);
429:  if (!isnest) {
430:   /* Not nest */
431:   VecMax(x,&_entry_loc,&_entry_val);
432:   if (_entry_val > *max) {
433:    *max = _entry_val;
434:    if (p) *p = _entry_loc + *cnt;
435:   }
436:   VecGetSize(x,&L);
437:   *cnt = *cnt + L;
438:   return(0);
439:  }

441:  /* Otherwise we have a nest */
442:  bx = (Vec_Nest*)x->data;
443:  nr = bx->nb;

445:  /* now descend recursively */
446:  for (i=0; i<nr; i++) {
447:   VecMax_Nest_Recursive(bx->v[i],cnt,p,max);
448:  }
449:  return(0);
450: }

452: /* supports nested blocks */
453: static PetscErrorCode VecMax_Nest(Vec x,PetscInt *p,PetscReal *max)
454: {
455:  PetscInt    cnt;

459:  cnt = 0;
460:  if (p) *p = 0;
461:  *max = PETSC_MIN_REAL;
462:  VecMax_Nest_Recursive(x,&cnt,p,max);
463:  return(0);
464: }

466: static PetscErrorCode VecMin_Nest_Recursive(Vec x,PetscInt *cnt,PetscInt *p,PetscReal *min)
467: {
468:  Vec_Nest    *bx = (Vec_Nest*)x->data;
469:  PetscInt    i,nr,L,_entry_loc;
470:  PetscBool   isnest;
471:  PetscReal   _entry_val;

475:  PetscObjectTypeCompare((PetscObject)x,VECNEST,&isnest);
476:  if (!isnest) {
477:   /* Not nest */
478:   VecMin(x,&_entry_loc,&_entry_val);
479:   if (_entry_val < *min) {
480:    *min = _entry_val;
481:    if (p) *p = _entry_loc + *cnt;
482:   }
483:   VecGetSize(x,&L);
484:   *cnt = *cnt + L;
485:   return(0);
486:  }

488:  /* Otherwise we have a nest */
489:  nr = bx->nb;

491:  /* now descend recursively */
492:  for (i=0; i<nr; i++) {
493:   VecMin_Nest_Recursive(bx->v[i],cnt,p,min);
494:  }
495:  return(0);
496: }

498: static PetscErrorCode VecMin_Nest(Vec x,PetscInt *p,PetscReal *min)
499: {
500:  PetscInt    cnt;

504:  cnt = 0;
505:  if (p) *p = 0;
506:  *min = PETSC_MAX_REAL;
507:  VecMin_Nest_Recursive(x,&cnt,p,min);
508:  return(0);
509: }

511: /* supports nested blocks */
512: static PetscErrorCode VecView_Nest(Vec x,PetscViewer viewer)
513: {
514:  Vec_Nest    *bx = (Vec_Nest*)x->data;
515:  PetscBool   isascii;
516:  PetscInt    i;

520:  PetscObjectTypeCompare((PetscObject)viewer,PETSCVIEWERASCII,&isascii);
521:  if (isascii) {
522:   PetscViewerASCIIPushTab(viewer);
523:   PetscViewerASCIIPrintf(viewer,"VecNest, rows=%D, structure: \n",bx->nb);
524:   for (i=0; i<bx->nb; i++) {
525:    VecType type;
526:    char   name[256] = "",prefix[256] = "";
527:    PetscInt NR;

529:    VecGetSize(bx->v[i],&NR);
530:    VecGetType(bx->v[i],&type);
531:    if (((PetscObject)bx->v[i])->name) {PetscSNPrintf(name,sizeof(name),"name=\"%s\", ",((PetscObject)bx->v[i])->name);}
532:    if (((PetscObject)bx->v[i])->prefix) {PetscSNPrintf(prefix,sizeof(prefix),"prefix=\"%s\", ",((PetscObject)bx->v[i])->prefix);}

534:    PetscViewerASCIIPrintf(viewer,"(%D) : %s%stype=%s, rows=%D \n",i,name,prefix,type,NR);

536:    PetscViewerASCIIPushTab(viewer);       /* push1 */
537:    VecView(bx->v[i],viewer);
538:    PetscViewerASCIIPopTab(viewer);       /* pop1 */
539:   }
540:   PetscViewerASCIIPopTab(viewer);        /* pop0 */
541:  }
542:  return(0);
543: }

545: static PetscErrorCode VecSize_Nest_Recursive(Vec x,PetscBool globalsize,PetscInt *L)
546: {
547:  Vec_Nest    *bx;
548:  PetscInt    size,i,nr;
549:  PetscBool   isnest;

553:  PetscObjectTypeCompare((PetscObject)x,VECNEST,&isnest);
554:  if (!isnest) {
555:   /* Not nest */
556:   if (globalsize) { VecGetSize(x,&size); }
557:   else {      VecGetLocalSize(x,&size); }
558:   *L = *L + size;
559:   return(0);
560:  }

562:  /* Otherwise we have a nest */
563:  bx = (Vec_Nest*)x->data;
564:  nr = bx->nb;

566:  /* now descend recursively */
567:  for (i=0; i<nr; i++) {
568:   VecSize_Nest_Recursive(bx->v[i],globalsize,L);
569:  }
570:  return(0);
571: }

573: /* Returns the sum of the global size of all the consituent vectors in the nest */
574: static PetscErrorCode VecGetSize_Nest(Vec x,PetscInt *N)
575: {
577:  *N = x->map->N;
578:  return(0);
579: }

581: /* Returns the sum of the local size of all the consituent vectors in the nest */
582: static PetscErrorCode VecGetLocalSize_Nest(Vec x,PetscInt *n)
583: {
585:  *n = x->map->n;
586:  return(0);
587: }

589: static PetscErrorCode VecMaxPointwiseDivide_Nest(Vec x,Vec y,PetscReal *max)
590: {
591:  Vec_Nest    *bx = (Vec_Nest*)x->data;
592:  Vec_Nest    *by = (Vec_Nest*)y->data;
593:  PetscInt    i,nr;
594:  PetscReal   local_max,m;

598:  VecNestCheckCompatible2(x,1,y,2);
599:  nr = bx->nb;
600:  m = 0.0;
601:  for (i=0; i<nr; i++) {
602:   VecMaxPointwiseDivide(bx->v[i],by->v[i],&local_max);
603:   if (local_max > m) m = local_max;
604:  }
605:  *max = m;
606:  return(0);
607: }

609: static PetscErrorCode VecGetSubVector_Nest(Vec X,IS is,Vec *x)
610: {
611:  Vec_Nest    *bx = (Vec_Nest*)X->data;
612:  PetscInt    i;

616:  *x = NULL;
617:  for (i=0; i<bx->nb; i++) {
618:   PetscBool issame = PETSC_FALSE;
619:   ISEqual(is,bx->is[i],&issame);
620:   if (issame) {
621:    *x  = bx->v[i];
622:    PetscObjectReference((PetscObject)(*x));
623:    break;
624:   }
625:  }
626:  if (!*x) SETERRQ(PetscObjectComm((PetscObject)is),PETSC_ERR_ARG_OUTOFRANGE,"Index set not found in nested Vec");
627:  return(0);
628: }

630: static PetscErrorCode VecRestoreSubVector_Nest(Vec X,IS is,Vec *x)
631: {

635:  VecDestroy(x);
636:  return(0);
637: }

639: static PetscErrorCode VecGetArray_Nest(Vec X,PetscScalar **x)
640: {
641:  Vec_Nest    *bx = (Vec_Nest*)X->data;
642:  PetscInt    i,m,rstart,rend;

646:  VecGetOwnershipRange(X,&rstart,&rend);
647:  VecGetLocalSize(X,&m);
648:  PetscMalloc1(m,x);
649:  for (i=0; i<bx->nb; i++) {
650:   Vec        subvec = bx->v[i];
651:   IS        isy  = bx->is[i];
652:   PetscInt     j,sm;
653:   const PetscInt  *ixy;
654:   const PetscScalar *y;
655:   VecGetLocalSize(subvec,&sm);
656:   VecGetArrayRead(subvec,&y);
657:   ISGetIndices(isy,&ixy);
658:   for (j=0; j<sm; j++) {
659:    PetscInt ix = ixy[j];
660:    if (ix < rstart || rend <= ix) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_SUP,"No support for getting array from nonlocal subvec");
661:    (*x)[ix-rstart] = y[j];
662:   }
663:   ISRestoreIndices(isy,&ixy);
664:   VecRestoreArrayRead(subvec,&y);
665:  }
666:  return(0);
667: }

669: static PetscErrorCode VecRestoreArray_Nest(Vec X,PetscScalar **x)
670: {
671:  Vec_Nest    *bx = (Vec_Nest*)X->data;
672:  PetscInt    i,m,rstart,rend;

676:  VecGetOwnershipRange(X,&rstart,&rend);
677:  VecGetLocalSize(X,&m);
678:  for (i=0; i<bx->nb; i++) {
679:   Vec      subvec = bx->v[i];
680:   IS       isy  = bx->is[i];
681:   PetscInt    j,sm;
682:   const PetscInt *ixy;
683:   PetscScalar  *y;
684:   VecGetLocalSize(subvec,&sm);
685:   VecGetArray(subvec,&y);
686:   ISGetIndices(isy,&ixy);
687:   for (j=0; j<sm; j++) {
688:    PetscInt ix = ixy[j];
689:    if (ix < rstart || rend <= ix) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_SUP,"No support for getting array from nonlocal subvec");
690:    y[j] = (*x)[ix-rstart];
691:   }
692:   ISRestoreIndices(isy,&ixy);
693:   VecRestoreArray(subvec,&y);
694:  }
695:  PetscFree(*x);
696:  return(0);
697: }

699: static PetscErrorCode VecRestoreArrayRead_Nest(Vec X,const PetscScalar **x)
700: {

704:  PetscFree(*x);
705:  return(0);
706: }

708: static PetscErrorCode VecConcatenate_Nest(PetscInt nx, const Vec X[], Vec *Y, IS *x_is[])
709: {
711:  if (nx > 0) SETERRQ(PetscObjectComm((PetscObject)(*X)), PETSC_ERR_SUP, "VecConcatenate() is not supported for VecNest");
712:  return(0);
713: }

715: static PetscErrorCode VecNestSetOps_Private(struct _VecOps *ops)
716: {
718:  ops->duplicate        = VecDuplicate_Nest;
719:  ops->duplicatevecs      = VecDuplicateVecs_Default;
720:  ops->destroyvecs       = VecDestroyVecs_Default;
721:  ops->dot           = VecDot_Nest;
722:  ops->mdot          = VecMDot_Nest;
723:  ops->norm          = VecNorm_Nest;
724:  ops->tdot          = VecTDot_Nest;
725:  ops->mtdot          = VecMTDot_Nest;
726:  ops->scale          = VecScale_Nest;
727:  ops->copy          = VecCopy_Nest;
728:  ops->set           = VecSet_Nest;
729:  ops->swap          = VecSwap_Nest;
730:  ops->axpy          = VecAXPY_Nest;
731:  ops->axpby          = VecAXPBY_Nest;
732:  ops->maxpy          = VecMAXPY_Nest;
733:  ops->aypx          = VecAYPX_Nest;
734:  ops->waxpy          = VecWAXPY_Nest;
735:  ops->axpbypcz        = NULL;
736:  ops->pointwisemult      = VecPointwiseMult_Nest;
737:  ops->pointwisedivide     = VecPointwiseDivide_Nest;
738:  ops->setvalues        = NULL;
739:  ops->assemblybegin      = VecAssemblyBegin_Nest;
740:  ops->assemblyend       = VecAssemblyEnd_Nest;
741:  ops->getarray        = VecGetArray_Nest;
742:  ops->getsize         = VecGetSize_Nest;
743:  ops->getlocalsize      = VecGetLocalSize_Nest;
744:  ops->restorearray      = VecRestoreArray_Nest;
745:  ops->restorearrayread    = VecRestoreArrayRead_Nest;
746:  ops->max           = VecMax_Nest;
747:  ops->min           = VecMin_Nest;
748:  ops->setrandom        = NULL;
749:  ops->setoption        = NULL;
750:  ops->setvaluesblocked    = NULL;
751:  ops->destroy         = VecDestroy_Nest;
752:  ops->view          = VecView_Nest;
753:  ops->placearray       = NULL;
754:  ops->replacearray      = NULL;
755:  ops->dot_local        = VecDot_Nest;
756:  ops->tdot_local       = VecTDot_Nest;
757:  ops->norm_local       = VecNorm_Nest;
758:  ops->mdot_local       = VecMDot_Nest;
759:  ops->mtdot_local       = VecMTDot_Nest;
760:  ops->load          = NULL;
761:  ops->reciprocal       = VecReciprocal_Nest;
762:  ops->conjugate        = VecConjugate_Nest;
763:  ops->setlocaltoglobalmapping = NULL;
764:  ops->setvalueslocal     = NULL;
765:  ops->resetarray       = NULL;
766:  ops->setfromoptions     = NULL;
767:  ops->maxpointwisedivide   = VecMaxPointwiseDivide_Nest;
768:  ops->load          = NULL;
769:  ops->pointwisemax      = NULL;
770:  ops->pointwisemaxabs     = NULL;
771:  ops->pointwisemin      = NULL;
772:  ops->getvalues        = NULL;
773:  ops->sqrt          = NULL;
774:  ops->abs           = NULL;
775:  ops->exp           = NULL;
776:  ops->shift          = NULL;
777:  ops->create         = NULL;
778:  ops->stridegather      = NULL;
779:  ops->stridescatter      = NULL;
780:  ops->dotnorm2        = VecDotNorm2_Nest;
781:  ops->getsubvector      = VecGetSubVector_Nest;
782:  ops->restoresubvector    = VecRestoreSubVector_Nest;
783:  ops->axpbypcz        = VecAXPBYPCZ_Nest;
784:  ops->concatenate       = VecConcatenate_Nest;
785:  return(0);
786: }

788: static PetscErrorCode VecNestGetSubVecs_Private(Vec x,PetscInt m,const PetscInt idxm[],Vec vec[])
789: {
790:  Vec_Nest *b = (Vec_Nest*)x->data;
791:  PetscInt i;
792:  PetscInt row;

795:  if (!m) return(0);
796:  for (i=0; i<m; i++) {
797:   row = idxm[i];
798:   if (row >= b->nb) SETERRQ2(PetscObjectComm((PetscObject)x),PETSC_ERR_ARG_OUTOFRANGE,"Row too large: row %D max %D",row,b->nb-1);
799:   vec[i] = b->v[row];
800:  }
801:  return(0);
802: }

804: PetscErrorCode VecNestGetSubVec_Nest(Vec X,PetscInt idxm,Vec *sx)
805: {

809:  VecNestGetSubVecs_Private(X,1,&idxm,sx);
810:  return(0);
811: }

813: /*@
814: VecNestGetSubVec - Returns a single, sub-vector from a nest vector.

816: Not collective

818: Input Parameters:
819: + X - nest vector
820: - idxm - index of the vector within the nest

822: Output Parameter:
823: . sx - vector at index idxm within the nest

825: Notes:

827: Level: developer

829: .seealso: VecNestGetSize(), VecNestGetSubVecs()
830: @*/
831: PetscErrorCode VecNestGetSubVec(Vec X,PetscInt idxm,Vec *sx)
832: {

836:  PetscUseMethod(X,"VecNestGetSubVec_C",(Vec,PetscInt,Vec*),(X,idxm,sx));
837:  return(0);
838: }

840: PetscErrorCode VecNestGetSubVecs_Nest(Vec X,PetscInt *N,Vec **sx)
841: {
842:  Vec_Nest *b = (Vec_Nest*)X->data;

845:  if (N) *N = b->nb;
846:  if (sx) *sx = b->v;
847:  return(0);
848: }

850: /*@C
851: VecNestGetSubVecs - Returns the entire array of vectors defining a nest vector.

853: Not collective

855: Input Parameter:
856: . X - nest vector

858: Output Parameters:
859: + N - number of nested vecs
860: - sx - array of vectors

862: Notes:
863: The user should not free the array sx.

865: Fortran Notes:
866: The caller must allocate the array to hold the subvectors.

868: Level: developer

870: .seealso: VecNestGetSize(), VecNestGetSubVec()
871: @*/
872: PetscErrorCode VecNestGetSubVecs(Vec X,PetscInt *N,Vec **sx)
873: {

877:  PetscUseMethod(X,"VecNestGetSubVecs_C",(Vec,PetscInt*,Vec**),(X,N,sx));
878:  return(0);
879: }

881: static PetscErrorCode VecNestSetSubVec_Private(Vec X,PetscInt idxm,Vec x)
882: {
883:  Vec_Nest    *bx = (Vec_Nest*)X->data;
884:  PetscInt    i,offset=0,n=0,bs;
885:  IS       is;
887:  PetscBool   issame = PETSC_FALSE;
888:  PetscInt    N=0;

890:  /* check if idxm < bx->nb */
891:  if (idxm >= bx->nb) SETERRQ2(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_OUTOFRANGE,"Out of range index value %D maximum %D",idxm,bx->nb);

894:  VecDestroy(&bx->v[idxm]);    /* destroy the existing vector */
895:  VecDuplicate(x,&bx->v[idxm]);  /* duplicate the layout of given vector */
896:  VecCopy(x,bx->v[idxm]);     /* copy the contents of the given vector */

898:  /* check if we need to update the IS for the block */
899:  offset = X->map->rstart;
900:  for (i=0; i<idxm; i++) {
901:   n=0;
902:   VecGetLocalSize(bx->v[i],&n);
903:   offset += n;
904:  }

906:  /* get the local size and block size */
907:  VecGetLocalSize(x,&n);
908:  VecGetBlockSize(x,&bs);

910:  /* create the new IS */
911:  ISCreateStride(PetscObjectComm((PetscObject)x),n,offset,1,&is);
912:  ISSetBlockSize(is,bs);

914:  /* check if they are equal */
915:  ISEqual(is,bx->is[idxm],&issame);

917:  if (!issame) {
918:   /* The IS of given vector has a different layout compared to the existing block vector.
919:   Destroy the existing reference and update the IS. */
920:   ISDestroy(&bx->is[idxm]);
921:   ISDuplicate(is,&bx->is[idxm]);
922:   ISCopy(is,bx->is[idxm]);

924:   offset += n;
925:   /* Since the current IS[idxm] changed, we need to update all the subsequent IS */
926:   for (i=idxm+1; i<bx->nb; i++) {
927:    /* get the local size and block size */
928:    VecGetLocalSize(bx->v[i],&n);
929:    VecGetBlockSize(bx->v[i],&bs);

931:    /* destroy the old and create the new IS */
932:    ISDestroy(&bx->is[i]);
933:    ISCreateStride(((PetscObject)bx->v[i])->comm,n,offset,1,&bx->is[i]);
934:    ISSetBlockSize(bx->is[i],bs);

936:    offset += n;
937:   }

939:   n=0;
940:   VecSize_Nest_Recursive(X,PETSC_TRUE,&N);
941:   VecSize_Nest_Recursive(X,PETSC_FALSE,&n);
942:   PetscLayoutSetSize(X->map,N);
943:   PetscLayoutSetLocalSize(X->map,n);
944:  }

946:  ISDestroy(&is);
947:  return(0);
948: }

950: PetscErrorCode VecNestSetSubVec_Nest(Vec X,PetscInt idxm,Vec sx)
951: {

955:  VecNestSetSubVec_Private(X,idxm,sx);
956:  return(0);
957: }

959: /*@
960:  VecNestSetSubVec - Set a single component vector in a nest vector at specified index.

962:  Not collective

964:  Input Parameters:
965: + X - nest vector
966: . idxm - index of the vector within the nest vector
967: - sx - vector at index idxm within the nest vector

969:  Notes:
970:  The new vector sx does not have to be of same size as X[idxm]. Arbitrary vector layouts are allowed.

972:  Level: developer

974: .seealso: VecNestSetSubVecs(), VecNestGetSubVec()
975: @*/
976: PetscErrorCode VecNestSetSubVec(Vec X,PetscInt idxm,Vec sx)
977: {

981:  PetscUseMethod(X,"VecNestSetSubVec_C",(Vec,PetscInt,Vec),(X,idxm,sx));
982:  return(0);
983: }

985: PetscErrorCode VecNestSetSubVecs_Nest(Vec X,PetscInt N,PetscInt *idxm,Vec *sx)
986: {
987:  PetscInt    i;

991:  for (i=0; i<N; i++) {
992:   VecNestSetSubVec_Private(X,idxm[i],sx[i]);
993:  }
994:  return(0);
995: }

997: /*@C
998:  VecNestSetSubVecs - Sets the component vectors at the specified indices in a nest vector.

1000:  Not collective

1002:  Input Parameters:
1003: + X - nest vector
1004: . N - number of component vecs in sx
1005: . idxm - indices of component vecs that are to be replaced
1006: - sx - array of vectors

1008:  Notes:
1009:  The components in the vector array sx do not have to be of the same size as corresponding
1010:  components in X. The user can also free the array "sx" after the call.

1012:  Level: developer

1014: .seealso: VecNestGetSize(), VecNestGetSubVec()
1015: @*/
1016: PetscErrorCode VecNestSetSubVecs(Vec X,PetscInt N,PetscInt *idxm,Vec *sx)
1017: {

1021:  PetscUseMethod(X,"VecNestSetSubVecs_C",(Vec,PetscInt,PetscInt*,Vec*),(X,N,idxm,sx));
1022:  return(0);
1023: }

1025: PetscErrorCode VecNestGetSize_Nest(Vec X,PetscInt *N)
1026: {
1027:  Vec_Nest *b = (Vec_Nest*)X->data;

1030:  *N = b->nb;
1031:  return(0);
1032: }

1034: /*@
1035: VecNestGetSize - Returns the size of the nest vector.

1037: Not collective

1039: Input Parameter:
1040: . X - nest vector

1042: Output Parameter:
1043: . N - number of nested vecs

1045: Notes:

1047: Level: developer

1049: .seealso: VecNestGetSubVec(), VecNestGetSubVecs()
1050: @*/
1051: PetscErrorCode VecNestGetSize(Vec X,PetscInt *N)
1052: {

1058:  PetscUseMethod(X,"VecNestGetSize_C",(Vec,PetscInt*),(X,N));
1059:  return(0);
1060: }

1062: static PetscErrorCode VecSetUp_Nest_Private(Vec V,PetscInt nb,Vec x[])
1063: {
1064:  Vec_Nest    *ctx = (Vec_Nest*)V->data;
1065:  PetscInt    i;

1069:  if (ctx->setup_called) return(0);

1071:  ctx->nb = nb;
1072:  if (ctx->nb < 0) SETERRQ(PetscObjectComm((PetscObject)V),PETSC_ERR_ARG_WRONG,"Cannot create VECNEST with < 0 blocks.");

1074:  /* Create space */
1075:  PetscMalloc1(ctx->nb,&ctx->v);
1076:  for (i=0; i<ctx->nb; i++) {
1077:   ctx->v[i] = x[i];
1078:   PetscObjectReference((PetscObject)x[i]);
1079:   /* Do not allocate memory for internal sub blocks */
1080:  }

1082:  PetscMalloc1(ctx->nb,&ctx->is);

1084:  ctx->setup_called = PETSC_TRUE;
1085:  return(0);
1086: }

1088: static PetscErrorCode VecSetUp_NestIS_Private(Vec V,PetscInt nb,IS is[])
1089: {
1090:  Vec_Nest    *ctx = (Vec_Nest*)V->data;
1091:  PetscInt    i,offset,m,n,M,N;

1095:  if (is) {           /* Do some consistency checks and reference the is */
1096:   offset = V->map->rstart;
1097:   for (i=0; i<ctx->nb; i++) {
1098:    ISGetSize(is[i],&M);
1099:    VecGetSize(ctx->v[i],&N);
1100:    if (M != N) SETERRQ3(PetscObjectComm((PetscObject)V),PETSC_ERR_ARG_INCOMP,"In slot %D, IS of size %D is not compatible with Vec of size %D",i,M,N);
1101:    ISGetLocalSize(is[i],&m);
1102:    VecGetLocalSize(ctx->v[i],&n);
1103:    if (m != n) SETERRQ3(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_INCOMP,"In slot %D, IS of local size %D is not compatible with Vec of local size %D",i,m,n);
1104:    if (PetscDefined(USE_DEBUG)) { /* This test can be expensive */
1105:     PetscInt start;
1106:     PetscBool contiguous;
1107:     ISContiguousLocal(is[i],offset,offset+n,&start,&contiguous);
1108:     if (!contiguous) SETERRQ1(PetscObjectComm((PetscObject)V),PETSC_ERR_SUP,"Index set %D is not contiguous with layout of matching vector",i);
1109:     if (start != 0) SETERRQ1(PetscObjectComm((PetscObject)V),PETSC_ERR_SUP,"Index set %D introduces overlap or a hole",i);
1110:    }
1111:    PetscObjectReference((PetscObject)is[i]);
1112:    ctx->is[i] = is[i];
1113:    offset += n;
1114:   }
1115:  } else {           /* Create a contiguous ISStride for each entry */
1116:   offset = V->map->rstart;
1117:   for (i=0; i<ctx->nb; i++) {
1118:    PetscInt bs;
1119:    VecGetLocalSize(ctx->v[i],&n);
1120:    VecGetBlockSize(ctx->v[i],&bs);
1121:    ISCreateStride(((PetscObject)ctx->v[i])->comm,n,offset,1,&ctx->is[i]);
1122:    ISSetBlockSize(ctx->is[i],bs);
1123:    offset += n;
1124:   }
1125:  }
1126:  return(0);
1127: }

1129: /*@C
1130:  VecCreateNest - Creates a new vector containing several nested subvectors, each stored separately

1132:  Collective on Vec

1134:  Input Parameters:
1135: + comm - Communicator for the new Vec
1136: . nb - number of nested blocks
1137: . is - array of nb index sets describing each nested block, or NULL to pack subvectors contiguously
1138: - x - array of nb sub-vectors

1140:  Output Parameter:
1141: . Y - new vector

1143:  Level: advanced

1145: .seealso: VecCreate(), MatCreateNest(), DMSetVecType(), VECNEST
1146: @*/
1147: PetscErrorCode VecCreateNest(MPI_Comm comm,PetscInt nb,IS is[],Vec x[],Vec *Y)
1148: {
1149:  Vec      V;
1150:  Vec_Nest    *s;
1151:  PetscInt    n,N;

1155:  VecCreate(comm,&V);
1156:  PetscObjectChangeTypeName((PetscObject)V,VECNEST);

1158:  /* allocate and set pointer for implememtation data */
1159:  PetscNew(&s);
1160:  V->data     = (void*)s;
1161:  s->setup_called = PETSC_FALSE;
1162:  s->nb      = -1;
1163:  s->v       = NULL;

1165:  VecSetUp_Nest_Private(V,nb,x);

1167:  n = N = 0;
1168:  VecSize_Nest_Recursive(V,PETSC_TRUE,&N);
1169:  VecSize_Nest_Recursive(V,PETSC_FALSE,&n);
1170:  PetscLayoutSetSize(V->map,N);
1171:  PetscLayoutSetLocalSize(V->map,n);
1172:  PetscLayoutSetBlockSize(V->map,1);
1173:  PetscLayoutSetUp(V->map);

1175:  VecSetUp_NestIS_Private(V,nb,is);

1177:  VecNestSetOps_Private(V->ops);
1178:  V->petscnative = PETSC_FALSE;

1180:  /* expose block api's */
1181:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)V,"VecNestGetSubVec_C",VecNestGetSubVec_Nest);
1182:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)V,"VecNestGetSubVecs_C",VecNestGetSubVecs_Nest);
1183:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)V,"VecNestSetSubVec_C",VecNestSetSubVec_Nest);
1184:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)V,"VecNestSetSubVecs_C",VecNestSetSubVecs_Nest);
1185:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)V,"VecNestGetSize_C",VecNestGetSize_Nest);

1187:  *Y = V;
1188:  return(0);
1189: }

1191: /*MC
1192:  VECNEST - VECNEST = "nest" - Vector type consisting of nested subvectors, each stored separately.

1194:  Level: intermediate

1196:  Notes:
1197:  This vector type reduces the number of copies for certain solvers applied to multi-physics problems.
1198:  It is usually used with MATNEST and DMComposite via DMSetVecType().

1200: .seealso: VecCreate(), VecType, VecCreateNest(), MatCreateNest()
1201: M*/