Actual source code: shellcnv.c

 1: #include <petsc/private/matimpl.h>
 2: #include <petsc/private/vecimpl.h>

 4: PetscErrorCode MatConvert_Shell(Mat oldmat, MatType newtype, MatReuse reuse, Mat *newmat)
 5: {
 6:  Mat     mat;
 7:  Vec     in, out;
 8:  PetscScalar *array;
 9:  PetscInt  *dnnz, *onnz, *dnnzu, *onnzu;
 10:  PetscInt   cst, cen, Nbs, mbs, nbs, rbs, cbs;
 11:  PetscInt   im, i, m, n, M, N, *rows, start;

 13:  PetscFunctionBegin;
 14:  PetscCall(MatGetOwnershipRange(oldmat, &start, NULL));
 15:  PetscCall(MatGetOwnershipRangeColumn(oldmat, &cst, &cen));
 16:  PetscCall(MatCreateVecs(oldmat, &in, &out));
 17:  PetscCall(MatGetLocalSize(oldmat, &m, &n));
 18:  PetscCall(MatGetSize(oldmat, &M, &N));
 19:  PetscCall(PetscMalloc1(m, &rows));
 20:  if (reuse != MAT_REUSE_MATRIX) {
 21:   PetscCall(MatCreate(PetscObjectComm((PetscObject)oldmat), &mat));
 22:   PetscCall(MatSetSizes(mat, m, n, M, N));
 23:   PetscCall(MatSetType(mat, newtype));
 24:   PetscCall(MatSetBlockSizesFromMats(mat, oldmat, oldmat));
 25:   PetscCall(MatGetBlockSizes(mat, &rbs, &cbs));
 26:   mbs = m / rbs;
 27:   nbs = n / cbs;
 28:   Nbs = N / cbs;
 29:   cst = cst / cbs;
 30:   PetscCall(PetscMalloc4(mbs, &dnnz, mbs, &onnz, mbs, &dnnzu, mbs, &onnzu));
 31:   for (i = 0; i < mbs; i++) {
 32:    dnnz[i] = nbs;
 33:    onnz[i] = Nbs - nbs;
 34:    dnnzu[i] = PetscMax(nbs - i, 0);
 35:    onnzu[i] = PetscMax(Nbs - (cst + nbs), 0);
 36:   }
 37:   PetscCall(MatXAIJSetPreallocation(mat, PETSC_DECIDE, dnnz, onnz, dnnzu, onnzu));
 38:   PetscCall(PetscFree4(dnnz, onnz, dnnzu, onnzu));
 39:   PetscCall(VecSetOption(in, VEC_IGNORE_OFF_PROC_ENTRIES, PETSC_TRUE));
 40:   PetscCall(MatSetUp(mat));
 41:  } else {
 42:   mat = *newmat;
 43:   PetscCall(MatZeroEntries(mat));
 44:  }
 45:  for (i = 0; i < N; i++) {
 46:   PetscInt j;

 48:   PetscCall(VecZeroEntries(in));
 49:   if (in->ops->setvalues) {
 50:    PetscCall(VecSetValue(in, i, 1., INSERT_VALUES));
 51:   } else {
 52:    if (i >= cst && i < cen) {
 53:     PetscCall(VecGetArray(in, &array));
 54:     array[i - cst] = 1.0;
 55:     PetscCall(VecRestoreArray(in, &array));
 56:    }
 57:   }
 58:   PetscCall(VecAssemblyBegin(in));
 59:   PetscCall(VecAssemblyEnd(in));
 60:   PetscCall(MatMult(oldmat, in, out));
 61:   PetscCall(VecGetArray(out, &array));
 62:   for (j = 0, im = 0; j < m; j++) {
 63:    if (PetscAbsScalar(array[j]) == 0.0) continue;
 64:    rows[im] = j + start;
 65:    array[im] = array[j];
 66:    im++;
 67:   }
 68:   PetscCall(MatSetValues(mat, im, rows, 1, &i, array, INSERT_VALUES));
 69:   PetscCall(VecRestoreArray(out, &array));
 70:  }
 71:  PetscCall(PetscFree(rows));
 72:  PetscCall(VecDestroy(&in));
 73:  PetscCall(VecDestroy(&out));
 74:  PetscCall(MatAssemblyBegin(mat, MAT_FINAL_ASSEMBLY));
 75:  PetscCall(MatAssemblyEnd(mat, MAT_FINAL_ASSEMBLY));
 76:  if (reuse == MAT_INPLACE_MATRIX) {
 77:   PetscCall(MatHeaderReplace(oldmat, &mat));
 78:  } else {
 79:   *newmat = mat;
 80:  }
 81:  PetscFunctionReturn(PETSC_SUCCESS);
 82: }

 84: static PetscErrorCode MatGetDiagonal_CF(Mat A, Vec X)
 85: {
 86:  Mat B;

 88:  PetscFunctionBegin;
 89:  PetscCall(MatShellGetContext(A, &B));
 90:  PetscCheck(B, PetscObjectComm((PetscObject)A), PETSC_ERR_PLIB, "Missing user matrix");
 91:  PetscCall(MatGetDiagonal(B, X));
 92:  PetscFunctionReturn(PETSC_SUCCESS);
 93: }

 95: static PetscErrorCode MatMult_CF(Mat A, Vec X, Vec Y)
 96: {
 97:  Mat B;

 99:  PetscFunctionBegin;
100:  PetscCall(MatShellGetContext(A, &B));
101:  PetscCheck(B, PetscObjectComm((PetscObject)A), PETSC_ERR_PLIB, "Missing user matrix");
102:  PetscCall(MatMult(B, X, Y));
103:  PetscFunctionReturn(PETSC_SUCCESS);
104: }

106: static PetscErrorCode MatMultTranspose_CF(Mat A, Vec X, Vec Y)
107: {
108:  Mat B;

110:  PetscFunctionBegin;
111:  PetscCall(MatShellGetContext(A, &B));
112:  PetscCheck(B, PetscObjectComm((PetscObject)A), PETSC_ERR_PLIB, "Missing user matrix");
113:  PetscCall(MatMultTranspose(B, X, Y));
114:  PetscFunctionReturn(PETSC_SUCCESS);
115: }

117: static PetscErrorCode MatDestroy_CF(Mat A)
118: {
119:  Mat B;

121:  PetscFunctionBegin;
122:  PetscCall(MatShellGetContext(A, &B));
123:  PetscCheck(B, PetscObjectComm((PetscObject)A), PETSC_ERR_PLIB, "Missing user matrix");
124:  PetscCall(MatDestroy(&B));
125:  PetscCall(MatShellSetContext(A, NULL));
126:  PetscCall(PetscObjectComposeFunction((PetscObject)A, "MatProductSetFromOptions_anytype_C", NULL));
127:  PetscFunctionReturn(PETSC_SUCCESS);
128: }

130: typedef struct {
131:  void *userdata;
132:  PetscErrorCode (*userdestroy)(void *);
133:  PetscErrorCode (*numeric)(Mat);
134:  MatProductType ptype;
135:  Mat      Dwork;
136: } MatMatCF;

138: static PetscErrorCode MatProductDestroy_CF(void *data)
139: {
140:  MatMatCF *mmcfdata = (MatMatCF *)data;

142:  PetscFunctionBegin;
143:  if (mmcfdata->userdestroy) PetscCall((*mmcfdata->userdestroy)(mmcfdata->userdata));
144:  PetscCall(MatDestroy(&mmcfdata->Dwork));
145:  PetscCall(PetscFree(mmcfdata));
146:  PetscFunctionReturn(PETSC_SUCCESS);
147: }

149: static PetscErrorCode MatProductNumericPhase_CF(Mat A, Mat B, Mat C, void *data)
150: {
151:  MatMatCF *mmcfdata = (MatMatCF *)data;

153:  PetscFunctionBegin;
154:  PetscCheck(mmcfdata, PetscObjectComm((PetscObject)C), PETSC_ERR_PLIB, "Missing data");
155:  PetscCheck(mmcfdata->numeric, PetscObjectComm((PetscObject)C), PETSC_ERR_PLIB, "Missing numeric operation");
156:  /* the MATSHELL interface allows us to play with the product data */
157:  PetscCall(PetscNew(&C->product));
158:  C->product->type = mmcfdata->ptype;
159:  C->product->data = mmcfdata->userdata;
160:  C->product->Dwork = mmcfdata->Dwork;
161:  PetscCall(MatShellGetContext(A, &C->product->A));
162:  C->product->B = B;
163:  PetscCall((*mmcfdata->numeric)(C));
164:  PetscCall(PetscFree(C->product));
165:  PetscFunctionReturn(PETSC_SUCCESS);
166: }

168: static PetscErrorCode MatProductSymbolicPhase_CF(Mat A, Mat B, Mat C, void **data)
169: {
170:  MatMatCF *mmcfdata;

172:  PetscFunctionBegin;
173:  PetscCall(MatShellGetContext(A, &C->product->A));
174:  PetscCall(MatProductSetFromOptions(C));
175:  PetscCall(MatProductSymbolic(C));
176:  /* the MATSHELL interface does not allow non-empty product data */
177:  PetscCall(PetscNew(&mmcfdata));

179:  mmcfdata->numeric   = C->ops->productnumeric;
180:  mmcfdata->ptype    = C->product->type;
181:  mmcfdata->userdata  = C->product->data;
182:  mmcfdata->userdestroy = C->product->destroy;
183:  mmcfdata->Dwork    = C->product->Dwork;

185:  C->product->Dwork  = NULL;
186:  C->product->data  = NULL;
187:  C->product->destroy = NULL;
188:  C->product->A    = A;

190:  *data = mmcfdata;
191:  PetscFunctionReturn(PETSC_SUCCESS);
192: }

194: /* only for A of type shell, mainly used for MatMat operations of shells with AXPYs */
195: static PetscErrorCode MatProductSetFromOptions_CF(Mat D)
196: {
197:  Mat A, B, Ain;
198:  void (*Af)(void) = NULL;
199:  PetscBool flg;

201:  PetscFunctionBegin;
202:  MatCheckProduct(D, 1);
203:  if (D->product->type == MATPRODUCT_ABC) PetscFunctionReturn(PETSC_SUCCESS);
204:  A = D->product->A;
205:  B = D->product->B;
206:  PetscCall(MatIsShell(A, &flg));
207:  if (!flg) PetscFunctionReturn(PETSC_SUCCESS);
208:  PetscCall(PetscObjectQueryFunction((PetscObject)A, "MatProductSetFromOptions_anytype_C", &Af));
209:  if (Af == (void (*)(void))MatProductSetFromOptions_CF) {
210:   PetscCall(MatShellGetContext(A, &Ain));
211:  } else PetscFunctionReturn(PETSC_SUCCESS);
212:  D->product->A = Ain;
213:  PetscCall(MatProductSetFromOptions(D));
214:  D->product->A = A;
215:  if (D->ops->productsymbolic) { /* we have a symbolic match, now populate the MATSHELL operations */
216:   PetscCall(MatShellSetMatProductOperation(A, D->product->type, MatProductSymbolicPhase_CF, MatProductNumericPhase_CF, MatProductDestroy_CF, ((PetscObject)B)->type_name, NULL));
217:   PetscCall(MatProductSetFromOptions(D));
218:  }
219:  PetscFunctionReturn(PETSC_SUCCESS);
220: }

222: PetscErrorCode MatConvertFrom_Shell(Mat A, MatType newtype, MatReuse reuse, Mat *B)
223: {
224:  Mat    M;
225:  PetscBool flg;

227:  PetscFunctionBegin;
228:  PetscCall(PetscStrcmp(newtype, MATSHELL, &flg));
229:  PetscCheck(flg, PETSC_COMM_SELF, PETSC_ERR_SUP, "Only conversion to MATSHELL");
230:  if (reuse == MAT_INITIAL_MATRIX) {
231:   PetscCall(PetscObjectReference((PetscObject)A));
232:   PetscCall(MatCreateShell(PetscObjectComm((PetscObject)A), A->rmap->n, A->cmap->n, A->rmap->N, A->cmap->N, A, &M));
233:   PetscCall(MatSetBlockSizesFromMats(M, A, A));
234:   PetscCall(MatShellSetOperation(M, MATOP_MULT, (void (*)(void))MatMult_CF));
235:   PetscCall(MatShellSetOperation(M, MATOP_MULT_TRANSPOSE, (void (*)(void))MatMultTranspose_CF));
236:   PetscCall(MatShellSetOperation(M, MATOP_GET_DIAGONAL, (void (*)(void))MatGetDiagonal_CF));
237:   PetscCall(MatShellSetOperation(M, MATOP_DESTROY, (void (*)(void))MatDestroy_CF));
238:   PetscCall(PetscObjectComposeFunction((PetscObject)M, "MatProductSetFromOptions_anytype_C", MatProductSetFromOptions_CF));
239:   PetscCall(PetscFree(M->defaultvectype));
240:   PetscCall(PetscStrallocpy(A->defaultvectype, &M->defaultvectype));
241: #if defined(PETSC_HAVE_DEVICE)
242:   PetscCall(MatBindToCPU(M, A->boundtocpu));
243: #endif
244:   *B = M;
245:  } else SETERRQ(PetscObjectComm((PetscObject)A), PETSC_ERR_SUP, "Not implemented");
246:  PetscFunctionReturn(PETSC_SUCCESS);
247: }