Actual source code: vecnest.c


 2: #include <../src/vec/vec/impls/nest/vecnestimpl.h>

 4: /* check all blocks are filled */
 5: static PetscErrorCode VecAssemblyBegin_Nest(Vec v)
 6: {
 7:  Vec_Nest    *vs = (Vec_Nest*)v->data;
 8:  PetscInt    i;

 12:  for (i=0; i<vs->nb; i++) {
 13:   if (!vs->v[i]) SETERRQ(PetscObjectComm((PetscObject)v),PETSC_ERR_SUP,"Nest vector cannot contain NULL blocks");
 14:   VecAssemblyBegin(vs->v[i]);
 15:  }
 16:  return(0);
 17: }

 19: static PetscErrorCode VecAssemblyEnd_Nest(Vec v)
 20: {
 21:  Vec_Nest    *vs = (Vec_Nest*)v->data;
 22:  PetscInt    i;

 26:  for (i=0; i<vs->nb; i++) {
 27:   VecAssemblyEnd(vs->v[i]);
 28:  }
 29:  return(0);
 30: }

 32: static PetscErrorCode VecDestroy_Nest(Vec v)
 33: {
 34:  Vec_Nest    *vs = (Vec_Nest*)v->data;
 35:  PetscInt    i;

 39:  if (vs->v) {
 40:   for (i=0; i<vs->nb; i++) {
 41:    VecDestroy(&vs->v[i]);
 42:   }
 43:   PetscFree(vs->v);
 44:  }
 45:  for (i=0; i<vs->nb; i++) {
 46:   ISDestroy(&vs->is[i]);
 47:  }
 48:  PetscFree(vs->is);
 49:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)v,"",NULL);
 50:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)v,"",NULL);
 51:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)v,"",NULL);
 52:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)v,"",NULL);
 53:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)v,"",NULL);

 55:  PetscFree(vs);
 56:  return(0);
 57: }

 59: /* supports nested blocks */
 60: static PetscErrorCode VecCopy_Nest(Vec x,Vec y)
 61: {
 62:  Vec_Nest    *bx = (Vec_Nest*)x->data;
 63:  Vec_Nest    *by = (Vec_Nest*)y->data;
 64:  PetscInt    i;

 68:  VecNestCheckCompatible2(x,1,y,2);
 69:  for (i=0; i<bx->nb; i++) {
 70:   VecCopy(bx->v[i],by->v[i]);
 71:  }
 72:  return(0);
 73: }

 75: /* supports nested blocks */
 76: static PetscErrorCode VecDuplicate_Nest(Vec x,Vec *y)
 77: {
 78:  Vec_Nest    *bx = (Vec_Nest*)x->data;
 79:  Vec      Y;
 80:  Vec      *sub;
 81:  PetscInt    i;

 85:  PetscMalloc1(bx->nb,&sub);
 86:  for (i=0; i<bx->nb; i++) {
 87:   VecDuplicate(bx->v[i],&sub[i]);
 88:  }
 89:  VecCreateNest(PetscObjectComm((PetscObject)x),bx->nb,bx->is,sub,&Y);
 90:  for (i=0; i<bx->nb; i++) {
 91:   VecDestroy(&sub[i]);
 92:  }
 93:  PetscFree(sub);
 94:  *y  = Y;
 95:  return(0);
 96: }

 98: /* supports nested blocks */
 99: static PetscErrorCode VecDot_Nest(Vec x,Vec y,PetscScalar *val)
100: {
101:  Vec_Nest    *bx = (Vec_Nest*)x->data;
102:  Vec_Nest    *by = (Vec_Nest*)y->data;
103:  PetscInt    i,nr;
104:  PetscScalar  x_dot_y,_val;

108:  nr  = bx->nb;
109:  _val = 0.0;
110:  for (i=0; i<nr; i++) {
111:   VecDot(bx->v[i],by->v[i],&x_dot_y);
112:   _val = _val + x_dot_y;
113:  }
114:  *val = _val;
115:  return(0);
116: }

118: /* supports nested blocks */
119: static PetscErrorCode VecTDot_Nest(Vec x,Vec y,PetscScalar *val)
120: {
121:  Vec_Nest    *bx = (Vec_Nest*)x->data;
122:  Vec_Nest    *by = (Vec_Nest*)y->data;
123:  PetscInt    i,nr;
124:  PetscScalar  x_dot_y,_val;

128:  nr  = bx->nb;
129:  _val = 0.0;
130:  for (i=0; i<nr; i++) {
131:   VecTDot(bx->v[i],by->v[i],&x_dot_y);
132:   _val = _val + x_dot_y;
133:  }
134:  *val = _val;
135:  return(0);
136: }

138: static PetscErrorCode VecDotNorm2_Nest(Vec x,Vec y,PetscScalar *dp, PetscScalar *nm)
139: {
140:  Vec_Nest    *bx = (Vec_Nest*)x->data;
141:  Vec_Nest    *by = (Vec_Nest*)y->data;
142:  PetscInt    i,nr;
143:  PetscScalar  x_dot_y,_dp,_nm;
144:  PetscReal   norm2_y;

148:  nr = bx->nb;
149:  _dp = 0.0;
150:  _nm = 0.0;
151:  for (i=0; i<nr; i++) {
152:   VecDotNorm2(bx->v[i],by->v[i],&x_dot_y,&norm2_y);
153:   _dp += x_dot_y;
154:   _nm += norm2_y;
155:  }
156:  *dp = _dp;
157:  *nm = _nm;
158:  return(0);
159: }

161: static PetscErrorCode VecAXPY_Nest(Vec y,PetscScalar alpha,Vec x)
162: {
163:  Vec_Nest    *bx = (Vec_Nest*)x->data;
164:  Vec_Nest    *by = (Vec_Nest*)y->data;
165:  PetscInt    i,nr;

169:  nr = bx->nb;
170:  for (i=0; i<nr; i++) {
171:   VecAXPY(by->v[i],alpha,bx->v[i]);
172:  }
173:  return(0);
174: }

176: static PetscErrorCode VecAYPX_Nest(Vec y,PetscScalar alpha,Vec x)
177: {
178:  Vec_Nest    *bx = (Vec_Nest*)x->data;
179:  Vec_Nest    *by = (Vec_Nest*)y->data;
180:  PetscInt    i,nr;

184:  nr = bx->nb;
185:  for (i=0; i<nr; i++) {
186:   VecAYPX(by->v[i],alpha,bx->v[i]);
187:  }
188:  return(0);
189: }

191: static PetscErrorCode VecAXPBY_Nest(Vec y,PetscScalar alpha,PetscScalar beta,Vec x)
192: {
193:  Vec_Nest    *bx = (Vec_Nest*)x->data;
194:  Vec_Nest    *by = (Vec_Nest*)y->data;
195:  PetscInt    i,nr;

199:  nr = bx->nb;
200:  for (i=0; i<nr; i++) {
201:   VecAXPBY(by->v[i],alpha,beta,bx->v[i]);
202:  }
203:  return(0);
204: }

206: static PetscErrorCode VecAXPBYPCZ_Nest(Vec z,PetscScalar alpha,PetscScalar beta,PetscScalar gamma,Vec x,Vec y)
207: {
208:  Vec_Nest    *bx = (Vec_Nest*)x->data;
209:  Vec_Nest    *by = (Vec_Nest*)y->data;
210:  Vec_Nest    *bz = (Vec_Nest*)z->data;
211:  PetscInt    i,nr;

215:  nr = bx->nb;
216:  for (i=0; i<nr; i++) {
217:   VecAXPBYPCZ(bz->v[i],alpha,beta,gamma,bx->v[i],by->v[i]);
218:  }
219:  return(0);
220: }

222: static PetscErrorCode VecScale_Nest(Vec x,PetscScalar alpha)
223: {
224:  Vec_Nest    *bx = (Vec_Nest*)x->data;
225:  PetscInt    i,nr;

229:  nr = bx->nb;
230:  for (i=0; i<nr; i++) {
231:   VecScale(bx->v[i],alpha);
232:  }
233:  return(0);
234: }

236: static PetscErrorCode VecPointwiseMult_Nest(Vec w,Vec x,Vec y)
237: {
238:  Vec_Nest    *bx = (Vec_Nest*)x->data;
239:  Vec_Nest    *by = (Vec_Nest*)y->data;
240:  Vec_Nest    *bw = (Vec_Nest*)w->data;
241:  PetscInt    i,nr;

245:  VecNestCheckCompatible3(w,1,x,3,y,4);
246:  nr = bx->nb;
247:  for (i=0; i<nr; i++) {
248:   VecPointwiseMult(bw->v[i],bx->v[i],by->v[i]);
249:  }
250:  return(0);
251: }

253: static PetscErrorCode VecPointwiseDivide_Nest(Vec w,Vec x,Vec y)
254: {
255:  Vec_Nest    *bx = (Vec_Nest*)x->data;
256:  Vec_Nest    *by = (Vec_Nest*)y->data;
257:  Vec_Nest    *bw = (Vec_Nest*)w->data;
258:  PetscInt    i,nr;

262:  VecNestCheckCompatible3(w,1,x,2,y,3);

264:  nr = bx->nb;
265:  for (i=0; i<nr; i++) {
266:   VecPointwiseDivide(bw->v[i],bx->v[i],by->v[i]);
267:  }
268:  return(0);
269: }

271: static PetscErrorCode VecReciprocal_Nest(Vec x)
272: {
273:  Vec_Nest    *bx = (Vec_Nest*)x->data;
274:  PetscInt    i,nr;

278:  nr = bx->nb;
279:  for (i=0; i<nr; i++) {
280:   VecReciprocal(bx->v[i]);
281:  }
282:  return(0);
283: }

285: static PetscErrorCode VecNorm_Nest(Vec xin,NormType type,PetscReal *z)
286: {
287:  Vec_Nest    *bx = (Vec_Nest*)xin->data;
288:  PetscInt    i,nr;
289:  PetscReal   z_i;
290:  PetscReal   _z;

294:  nr = bx->nb;
295:  _z = 0.0;

297:  if (type == NORM_2) {
298:   PetscScalar dot;
299:   VecDot(xin,xin,&dot);
300:   _z = PetscAbsScalar(PetscSqrtScalar(dot));
301:  } else if (type == NORM_1) {
302:   for (i=0; i<nr; i++) {
303:    VecNorm(bx->v[i],type,&z_i);
304:    _z = _z + z_i;
305:   }
306:  } else if (type == NORM_INFINITY) {
307:   for (i=0; i<nr; i++) {
308:    VecNorm(bx->v[i],type,&z_i);
309:    if (z_i > _z) _z = z_i;
310:   }
311:  }

313:  *z = _z;
314:  return(0);
315: }

317: static PetscErrorCode VecMAXPY_Nest(Vec y,PetscInt nv,const PetscScalar alpha[],Vec *x)
318: {
319:  PetscInt    v;

323:  for (v=0; v<nv; v++) {
324:   /* Do axpy on each vector,v */
325:   VecAXPY(y,alpha[v],x[v]);
326:  }
327:  return(0);
328: }

330: static PetscErrorCode VecMDot_Nest(Vec x,PetscInt nv,const Vec y[],PetscScalar *val)
331: {
332:  PetscInt    j;

336:  for (j=0; j<nv; j++) {
337:   VecDot(x,y[j],&val[j]);
338:  }
339:  return(0);
340: }

342: static PetscErrorCode VecMTDot_Nest(Vec x,PetscInt nv,const Vec y[],PetscScalar *val)
343: {
344:  PetscInt    j;

348:  for (j=0; j<nv; j++) {
349:   VecTDot(x,y[j],&val[j]);
350:  }
351:  return(0);
352: }

354: static PetscErrorCode VecSet_Nest(Vec x,PetscScalar alpha)
355: {
356:  Vec_Nest    *bx = (Vec_Nest*)x->data;
357:  PetscInt    i,nr;

361:  nr = bx->nb;
362:  for (i=0; i<nr; i++) {
363:   VecSet(bx->v[i],alpha);
364:  }
365:  return(0);
366: }

368: static PetscErrorCode VecConjugate_Nest(Vec x)
369: {
370:  Vec_Nest    *bx = (Vec_Nest*)x->data;
371:  PetscInt    j,nr;

375:  nr = bx->nb;
376:  for (j=0; j<nr; j++) {
377:   VecConjugate(bx->v[j]);
378:  }
379:  return(0);
380: }

382: static PetscErrorCode VecSwap_Nest(Vec x,Vec y)
383: {
384:  Vec_Nest    *bx = (Vec_Nest*)x->data;
385:  Vec_Nest    *by = (Vec_Nest*)y->data;
386:  PetscInt    i,nr;

390:  VecNestCheckCompatible2(x,1,y,2);
391:  nr = bx->nb;
392:  for (i=0; i<nr; i++) {
393:   VecSwap(bx->v[i],by->v[i]);
394:  }
395:  return(0);
396: }

398: static PetscErrorCode VecWAXPY_Nest(Vec w,PetscScalar alpha,Vec x,Vec y)
399: {
400:  Vec_Nest    *bx = (Vec_Nest*)x->data;
401:  Vec_Nest    *by = (Vec_Nest*)y->data;
402:  Vec_Nest    *bw = (Vec_Nest*)w->data;
403:  PetscInt    i,nr;

407:  VecNestCheckCompatible3(w,1,x,3,y,4);

409:  nr = bx->nb;
410:  for (i=0; i<nr; i++) {
411:   VecWAXPY(bw->v[i],alpha,bx->v[i],by->v[i]);
412:  }
413:  return(0);
414: }

416: static PetscErrorCode VecMax_Nest_Recursive(Vec x,PetscInt *cnt,PetscInt *p,PetscReal *max)
417: {
418:  Vec_Nest    *bx;
419:  PetscInt    i,nr;
420:  PetscBool   isnest;
421:  PetscInt    L;
422:  PetscInt    _entry_loc;
423:  PetscReal   _entry_val;

427:  PetscObjectTypeCompare((PetscObject)x,VECNEST,&isnest);
428:  if (!isnest) {
429:   /* Not nest */
430:   VecMax(x,&_entry_loc,&_entry_val);
431:   if (_entry_val > *max) {
432:    *max = _entry_val;
433:    if (p) *p = _entry_loc + *cnt;
434:   }
435:   VecGetSize(x,&L);
436:   *cnt = *cnt + L;
437:   return(0);
438:  }

440:  /* Otherwise we have a nest */
441:  bx = (Vec_Nest*)x->data;
442:  nr = bx->nb;

444:  /* now descend recursively */
445:  for (i=0; i<nr; i++) {
446:   VecMax_Nest_Recursive(bx->v[i],cnt,p,max);
447:  }
448:  return(0);
449: }

451: /* supports nested blocks */
452: static PetscErrorCode VecMax_Nest(Vec x,PetscInt *p,PetscReal *max)
453: {
454:  PetscInt    cnt;

458:  cnt = 0;
459:  if (p) *p = 0;
460:  *max = PETSC_MIN_REAL;
461:  VecMax_Nest_Recursive(x,&cnt,p,max);
462:  return(0);
463: }

465: static PetscErrorCode VecMin_Nest_Recursive(Vec x,PetscInt *cnt,PetscInt *p,PetscReal *min)
466: {
467:  Vec_Nest    *bx = (Vec_Nest*)x->data;
468:  PetscInt    i,nr,L,_entry_loc;
469:  PetscBool   isnest;
470:  PetscReal   _entry_val;

474:  PetscObjectTypeCompare((PetscObject)x,VECNEST,&isnest);
475:  if (!isnest) {
476:   /* Not nest */
477:   VecMin(x,&_entry_loc,&_entry_val);
478:   if (_entry_val < *min) {
479:    *min = _entry_val;
480:    if (p) *p = _entry_loc + *cnt;
481:   }
482:   VecGetSize(x,&L);
483:   *cnt = *cnt + L;
484:   return(0);
485:  }

487:  /* Otherwise we have a nest */
488:  nr = bx->nb;

490:  /* now descend recursively */
491:  for (i=0; i<nr; i++) {
492:   VecMin_Nest_Recursive(bx->v[i],cnt,p,min);
493:  }
494:  return(0);
495: }

497: static PetscErrorCode VecMin_Nest(Vec x,PetscInt *p,PetscReal *min)
498: {
499:  PetscInt    cnt;

503:  cnt = 0;
504:  if (p) *p = 0;
505:  *min = PETSC_MAX_REAL;
506:  VecMin_Nest_Recursive(x,&cnt,p,min);
507:  return(0);
508: }

510: /* supports nested blocks */
511: static PetscErrorCode VecView_Nest(Vec x,PetscViewer viewer)
512: {
513:  Vec_Nest    *bx = (Vec_Nest*)x->data;
514:  PetscBool   isascii;
515:  PetscInt    i;

519:  PetscObjectTypeCompare((PetscObject)viewer,PETSCVIEWERASCII,&isascii);
520:  if (isascii) {
521:   PetscViewerASCIIPushTab(viewer);
522:   PetscViewerASCIIPrintf(viewer,"VecNest, rows=%D, structure: \n",bx->nb);
523:   for (i=0; i<bx->nb; i++) {
524:    VecType type;
525:    char   name[256] = "",prefix[256] = "";
526:    PetscInt NR;

528:    VecGetSize(bx->v[i],&NR);
529:    VecGetType(bx->v[i],&type);
530:    if (((PetscObject)bx->v[i])->name) {PetscSNPrintf(name,sizeof(name),"name=\"%s\", ",((PetscObject)bx->v[i])->name);}
531:    if (((PetscObject)bx->v[i])->prefix) {PetscSNPrintf(prefix,sizeof(prefix),"prefix=\"%s\", ",((PetscObject)bx->v[i])->prefix);}

533:    PetscViewerASCIIPrintf(viewer,"(%D) : %s%stype=%s, rows=%D \n",i,name,prefix,type,NR);

535:    PetscViewerASCIIPushTab(viewer);       /* push1 */
536:    VecView(bx->v[i],viewer);
537:    PetscViewerASCIIPopTab(viewer);       /* pop1 */
538:   }
539:   PetscViewerASCIIPopTab(viewer);        /* pop0 */
540:  }
541:  return(0);
542: }

544: static PetscErrorCode VecSize_Nest_Recursive(Vec x,PetscBool globalsize,PetscInt *L)
545: {
546:  Vec_Nest    *bx;
547:  PetscInt    size,i,nr;
548:  PetscBool   isnest;

552:  PetscObjectTypeCompare((PetscObject)x,VECNEST,&isnest);
553:  if (!isnest) {
554:   /* Not nest */
555:   if (globalsize) { VecGetSize(x,&size); }
556:   else {      VecGetLocalSize(x,&size); }
557:   *L = *L + size;
558:   return(0);
559:  }

561:  /* Otherwise we have a nest */
562:  bx = (Vec_Nest*)x->data;
563:  nr = bx->nb;

565:  /* now descend recursively */
566:  for (i=0; i<nr; i++) {
567:   VecSize_Nest_Recursive(bx->v[i],globalsize,L);
568:  }
569:  return(0);
570: }

572: /* Returns the sum of the global size of all the consituent vectors in the nest */
573: static PetscErrorCode VecGetSize_Nest(Vec x,PetscInt *N)
574: {
576:  *N = x->map->N;
577:  return(0);
578: }

580: /* Returns the sum of the local size of all the consituent vectors in the nest */
581: static PetscErrorCode VecGetLocalSize_Nest(Vec x,PetscInt *n)
582: {
584:  *n = x->map->n;
585:  return(0);
586: }

588: static PetscErrorCode VecMaxPointwiseDivide_Nest(Vec x,Vec y,PetscReal *max)
589: {
590:  Vec_Nest    *bx = (Vec_Nest*)x->data;
591:  Vec_Nest    *by = (Vec_Nest*)y->data;
592:  PetscInt    i,nr;
593:  PetscReal   local_max,m;

597:  VecNestCheckCompatible2(x,1,y,2);
598:  nr = bx->nb;
599:  m = 0.0;
600:  for (i=0; i<nr; i++) {
601:   VecMaxPointwiseDivide(bx->v[i],by->v[i],&local_max);
602:   if (local_max > m) m = local_max;
603:  }
604:  *max = m;
605:  return(0);
606: }

608: static PetscErrorCode VecGetSubVector_Nest(Vec X,IS is,Vec *x)
609: {
610:  Vec_Nest    *bx = (Vec_Nest*)X->data;
611:  PetscInt    i;

615:  *x = NULL;
616:  for (i=0; i<bx->nb; i++) {
617:   PetscBool issame = PETSC_FALSE;
618:   ISEqual(is,bx->is[i],&issame);
619:   if (issame) {
620:    *x  = bx->v[i];
621:    PetscObjectReference((PetscObject)(*x));
622:    break;
623:   }
624:  }
625:  if (!*x) SETERRQ(PetscObjectComm((PetscObject)is),PETSC_ERR_ARG_OUTOFRANGE,"Index set not found in nested Vec");
626:  return(0);
627: }

629: static PetscErrorCode VecRestoreSubVector_Nest(Vec X,IS is,Vec *x)
630: {

634:  VecDestroy(x);
635:  return(0);
636: }

638: static PetscErrorCode VecGetArray_Nest(Vec X,PetscScalar **x)
639: {
640:  Vec_Nest    *bx = (Vec_Nest*)X->data;
641:  PetscInt    i,m,rstart,rend;

645:  VecGetOwnershipRange(X,&rstart,&rend);
646:  VecGetLocalSize(X,&m);
647:  PetscMalloc1(m,x);
648:  for (i=0; i<bx->nb; i++) {
649:   Vec        subvec = bx->v[i];
650:   IS        isy  = bx->is[i];
651:   PetscInt     j,sm;
652:   const PetscInt  *ixy;
653:   const PetscScalar *y;
654:   VecGetLocalSize(subvec,&sm);
655:   VecGetArrayRead(subvec,&y);
656:   ISGetIndices(isy,&ixy);
657:   for (j=0; j<sm; j++) {
658:    PetscInt ix = ixy[j];
659:    if (ix < rstart || rend <= ix) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_SUP,"No support for getting array from nonlocal subvec");
660:    (*x)[ix-rstart] = y[j];
661:   }
662:   ISRestoreIndices(isy,&ixy);
663:   VecRestoreArrayRead(subvec,&y);
664:  }
665:  return(0);
666: }

668: static PetscErrorCode VecRestoreArray_Nest(Vec X,PetscScalar **x)
669: {
670:  Vec_Nest    *bx = (Vec_Nest*)X->data;
671:  PetscInt    i,m,rstart,rend;

675:  VecGetOwnershipRange(X,&rstart,&rend);
676:  VecGetLocalSize(X,&m);
677:  for (i=0; i<bx->nb; i++) {
678:   Vec      subvec = bx->v[i];
679:   IS       isy  = bx->is[i];
680:   PetscInt    j,sm;
681:   const PetscInt *ixy;
682:   PetscScalar  *y;
683:   VecGetLocalSize(subvec,&sm);
684:   VecGetArray(subvec,&y);
685:   ISGetIndices(isy,&ixy);
686:   for (j=0; j<sm; j++) {
687:    PetscInt ix = ixy[j];
688:    if (ix < rstart || rend <= ix) SETERRQ(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_SUP,"No support for getting array from nonlocal subvec");
689:    y[j] = (*x)[ix-rstart];
690:   }
691:   ISRestoreIndices(isy,&ixy);
692:   VecRestoreArray(subvec,&y);
693:  }
694:  PetscFree(*x);
695:  return(0);
696: }

698: static PetscErrorCode VecRestoreArrayRead_Nest(Vec X,const PetscScalar **x)
699: {

703:  PetscFree(*x);
704:  return(0);
705: }

707: static PetscErrorCode VecConcatenate_Nest(PetscInt nx, const Vec X[], Vec *Y, IS *x_is[])
708: {
710:  SETERRQ(PetscObjectComm((PetscObject)(*X)), PETSC_ERR_SUP, "VecConcatenate() is not supported for VecNest");
711: }

713: static PetscErrorCode VecNestSetOps_Private(struct _VecOps *ops)
714: {
716:  ops->duplicate        = VecDuplicate_Nest;
717:  ops->duplicatevecs      = VecDuplicateVecs_Default;
718:  ops->destroyvecs       = VecDestroyVecs_Default;
719:  ops->dot           = VecDot_Nest;
720:  ops->mdot          = VecMDot_Nest;
721:  ops->norm          = VecNorm_Nest;
722:  ops->tdot          = VecTDot_Nest;
723:  ops->mtdot          = VecMTDot_Nest;
724:  ops->scale          = VecScale_Nest;
725:  ops->copy          = VecCopy_Nest;
726:  ops->set           = VecSet_Nest;
727:  ops->swap          = VecSwap_Nest;
728:  ops->axpy          = VecAXPY_Nest;
729:  ops->axpby          = VecAXPBY_Nest;
730:  ops->maxpy          = VecMAXPY_Nest;
731:  ops->aypx          = VecAYPX_Nest;
732:  ops->waxpy          = VecWAXPY_Nest;
733:  ops->axpbypcz        = NULL;
734:  ops->pointwisemult      = VecPointwiseMult_Nest;
735:  ops->pointwisedivide     = VecPointwiseDivide_Nest;
736:  ops->setvalues        = NULL;
737:  ops->assemblybegin      = VecAssemblyBegin_Nest;
738:  ops->assemblyend       = VecAssemblyEnd_Nest;
739:  ops->getarray        = VecGetArray_Nest;
740:  ops->getsize         = VecGetSize_Nest;
741:  ops->getlocalsize      = VecGetLocalSize_Nest;
742:  ops->restorearray      = VecRestoreArray_Nest;
743:  ops->restorearrayread    = VecRestoreArrayRead_Nest;
744:  ops->max           = VecMax_Nest;
745:  ops->min           = VecMin_Nest;
746:  ops->setrandom        = NULL;
747:  ops->setoption        = NULL;
748:  ops->setvaluesblocked    = NULL;
749:  ops->destroy         = VecDestroy_Nest;
750:  ops->view          = VecView_Nest;
751:  ops->placearray       = NULL;
752:  ops->replacearray      = NULL;
753:  ops->dot_local        = VecDot_Nest;
754:  ops->tdot_local       = VecTDot_Nest;
755:  ops->norm_local       = VecNorm_Nest;
756:  ops->mdot_local       = VecMDot_Nest;
757:  ops->mtdot_local       = VecMTDot_Nest;
758:  ops->load          = NULL;
759:  ops->reciprocal       = VecReciprocal_Nest;
760:  ops->conjugate        = VecConjugate_Nest;
761:  ops->setlocaltoglobalmapping = NULL;
762:  ops->setvalueslocal     = NULL;
763:  ops->resetarray       = NULL;
764:  ops->setfromoptions     = NULL;
765:  ops->maxpointwisedivide   = VecMaxPointwiseDivide_Nest;
766:  ops->load          = NULL;
767:  ops->pointwisemax      = NULL;
768:  ops->pointwisemaxabs     = NULL;
769:  ops->pointwisemin      = NULL;
770:  ops->getvalues        = NULL;
771:  ops->sqrt          = NULL;
772:  ops->abs           = NULL;
773:  ops->exp           = NULL;
774:  ops->shift          = NULL;
775:  ops->create         = NULL;
776:  ops->stridegather      = NULL;
777:  ops->stridescatter      = NULL;
778:  ops->dotnorm2        = VecDotNorm2_Nest;
779:  ops->getsubvector      = VecGetSubVector_Nest;
780:  ops->restoresubvector    = VecRestoreSubVector_Nest;
781:  ops->axpbypcz        = VecAXPBYPCZ_Nest;
782:  ops->concatenate       = VecConcatenate_Nest;
783:  return(0);
784: }

786: static PetscErrorCode VecNestGetSubVecs_Private(Vec x,PetscInt m,const PetscInt idxm[],Vec vec[])
787: {
788:  Vec_Nest *b = (Vec_Nest*)x->data;
789:  PetscInt i;
790:  PetscInt row;

793:  if (!m) return(0);
794:  for (i=0; i<m; i++) {
795:   row = idxm[i];
796:   if (row >= b->nb) SETERRQ2(PetscObjectComm((PetscObject)x),PETSC_ERR_ARG_OUTOFRANGE,"Row too large: row %D max %D",row,b->nb-1);
797:   vec[i] = b->v[row];
798:  }
799:  return(0);
800: }

802: PetscErrorCode VecNestGetSubVec_Nest(Vec X,PetscInt idxm,Vec *sx)
803: {

807:  VecNestGetSubVecs_Private(X,1,&idxm,sx);
808:  return(0);
809: }

811: /*@
812: VecNestGetSubVec - Returns a single, sub-vector from a nest vector.

814: Not collective

816: Input Parameters:
817: + X - nest vector
818: - idxm - index of the vector within the nest

820: Output Parameter:
821: . sx - vector at index idxm within the nest

823: Notes:

825: Level: developer

827: .seealso: VecNestGetSize(), VecNestGetSubVecs()
828: @*/
829: PetscErrorCode VecNestGetSubVec(Vec X,PetscInt idxm,Vec *sx)
830: {

834:  PetscUseMethod(X,"VecNestGetSubVec_C",(Vec,PetscInt,Vec*),(X,idxm,sx));
835:  return(0);
836: }

838: PetscErrorCode VecNestGetSubVecs_Nest(Vec X,PetscInt *N,Vec **sx)
839: {
840:  Vec_Nest *b = (Vec_Nest*)X->data;

843:  if (N) *N = b->nb;
844:  if (sx) *sx = b->v;
845:  return(0);
846: }

848: /*@C
849: VecNestGetSubVecs - Returns the entire array of vectors defining a nest vector.

851: Not collective

853: Input Parameter:
854: . X - nest vector

856: Output Parameters:
857: + N - number of nested vecs
858: - sx - array of vectors

860: Notes:
861: The user should not free the array sx.

863: Fortran Notes:
864: The caller must allocate the array to hold the subvectors.

866: Level: developer

868: .seealso: VecNestGetSize(), VecNestGetSubVec()
869: @*/
870: PetscErrorCode VecNestGetSubVecs(Vec X,PetscInt *N,Vec **sx)
871: {

875:  PetscUseMethod(X,"VecNestGetSubVecs_C",(Vec,PetscInt*,Vec**),(X,N,sx));
876:  return(0);
877: }

879: static PetscErrorCode VecNestSetSubVec_Private(Vec X,PetscInt idxm,Vec x)
880: {
881:  Vec_Nest    *bx = (Vec_Nest*)X->data;
882:  PetscInt    i,offset=0,n=0,bs;
883:  IS       is;
885:  PetscBool   issame = PETSC_FALSE;
886:  PetscInt    N=0;

888:  /* check if idxm < bx->nb */
889:  if (idxm >= bx->nb) SETERRQ2(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_OUTOFRANGE,"Out of range index value %D maximum %D",idxm,bx->nb);

892:  VecDestroy(&bx->v[idxm]);    /* destroy the existing vector */
893:  VecDuplicate(x,&bx->v[idxm]);  /* duplicate the layout of given vector */
894:  VecCopy(x,bx->v[idxm]);     /* copy the contents of the given vector */

896:  /* check if we need to update the IS for the block */
897:  offset = X->map->rstart;
898:  for (i=0; i<idxm; i++) {
899:   n=0;
900:   VecGetLocalSize(bx->v[i],&n);
901:   offset += n;
902:  }

904:  /* get the local size and block size */
905:  VecGetLocalSize(x,&n);
906:  VecGetBlockSize(x,&bs);

908:  /* create the new IS */
909:  ISCreateStride(PetscObjectComm((PetscObject)x),n,offset,1,&is);
910:  ISSetBlockSize(is,bs);

912:  /* check if they are equal */
913:  ISEqual(is,bx->is[idxm],&issame);

915:  if (!issame) {
916:   /* The IS of given vector has a different layout compared to the existing block vector.
917:   Destroy the existing reference and update the IS. */
918:   ISDestroy(&bx->is[idxm]);
919:   ISDuplicate(is,&bx->is[idxm]);
920:   ISCopy(is,bx->is[idxm]);

922:   offset += n;
923:   /* Since the current IS[idxm] changed, we need to update all the subsequent IS */
924:   for (i=idxm+1; i<bx->nb; i++) {
925:    /* get the local size and block size */
926:    VecGetLocalSize(bx->v[i],&n);
927:    VecGetBlockSize(bx->v[i],&bs);

929:    /* destroy the old and create the new IS */
930:    ISDestroy(&bx->is[i]);
931:    ISCreateStride(((PetscObject)bx->v[i])->comm,n,offset,1,&bx->is[i]);
932:    ISSetBlockSize(bx->is[i],bs);

934:    offset += n;
935:   }

937:   n=0;
938:   VecSize_Nest_Recursive(X,PETSC_TRUE,&N);
939:   VecSize_Nest_Recursive(X,PETSC_FALSE,&n);
940:   PetscLayoutSetSize(X->map,N);
941:   PetscLayoutSetLocalSize(X->map,n);
942:  }

944:  ISDestroy(&is);
945:  return(0);
946: }

948: PetscErrorCode VecNestSetSubVec_Nest(Vec X,PetscInt idxm,Vec sx)
949: {

953:  VecNestSetSubVec_Private(X,idxm,sx);
954:  return(0);
955: }

957: /*@
958:  VecNestSetSubVec - Set a single component vector in a nest vector at specified index.

960:  Not collective

962:  Input Parameters:
963: + X - nest vector
964: . idxm - index of the vector within the nest vector
965: - sx - vector at index idxm within the nest vector

967:  Notes:
968:  The new vector sx does not have to be of same size as X[idxm]. Arbitrary vector layouts are allowed.

970:  Level: developer

972: .seealso: VecNestSetSubVecs(), VecNestGetSubVec()
973: @*/
974: PetscErrorCode VecNestSetSubVec(Vec X,PetscInt idxm,Vec sx)
975: {

979:  PetscUseMethod(X,"VecNestSetSubVec_C",(Vec,PetscInt,Vec),(X,idxm,sx));
980:  return(0);
981: }

983: PetscErrorCode VecNestSetSubVecs_Nest(Vec X,PetscInt N,PetscInt *idxm,Vec *sx)
984: {
985:  PetscInt    i;

989:  for (i=0; i<N; i++) {
990:   VecNestSetSubVec_Private(X,idxm[i],sx[i]);
991:  }
992:  return(0);
993: }

995: /*@C
996:  VecNestSetSubVecs - Sets the component vectors at the specified indices in a nest vector.

998:  Not collective

1000:  Input Parameters:
1001: + X - nest vector
1002: . N - number of component vecs in sx
1003: . idxm - indices of component vecs that are to be replaced
1004: - sx - array of vectors

1006:  Notes:
1007:  The components in the vector array sx do not have to be of the same size as corresponding
1008:  components in X. The user can also free the array "sx" after the call.

1010:  Level: developer

1012: .seealso: VecNestGetSize(), VecNestGetSubVec()
1013: @*/
1014: PetscErrorCode VecNestSetSubVecs(Vec X,PetscInt N,PetscInt *idxm,Vec *sx)
1015: {

1019:  PetscUseMethod(X,"VecNestSetSubVecs_C",(Vec,PetscInt,PetscInt*,Vec*),(X,N,idxm,sx));
1020:  return(0);
1021: }

1023: PetscErrorCode VecNestGetSize_Nest(Vec X,PetscInt *N)
1024: {
1025:  Vec_Nest *b = (Vec_Nest*)X->data;

1028:  *N = b->nb;
1029:  return(0);
1030: }

1032: /*@
1033: VecNestGetSize - Returns the size of the nest vector.

1035: Not collective

1037: Input Parameter:
1038: . X - nest vector

1040: Output Parameter:
1041: . N - number of nested vecs

1043: Notes:

1045: Level: developer

1047: .seealso: VecNestGetSubVec(), VecNestGetSubVecs()
1048: @*/
1049: PetscErrorCode VecNestGetSize(Vec X,PetscInt *N)
1050: {

1056:  PetscUseMethod(X,"VecNestGetSize_C",(Vec,PetscInt*),(X,N));
1057:  return(0);
1058: }

1060: static PetscErrorCode VecSetUp_Nest_Private(Vec V,PetscInt nb,Vec x[])
1061: {
1062:  Vec_Nest    *ctx = (Vec_Nest*)V->data;
1063:  PetscInt    i;

1067:  if (ctx->setup_called) return(0);

1069:  ctx->nb = nb;
1070:  if (ctx->nb < 0) SETERRQ(PetscObjectComm((PetscObject)V),PETSC_ERR_ARG_WRONG,"Cannot create VECNEST with < 0 blocks.");

1072:  /* Create space */
1073:  PetscMalloc1(ctx->nb,&ctx->v);
1074:  for (i=0; i<ctx->nb; i++) {
1075:   ctx->v[i] = x[i];
1076:   PetscObjectReference((PetscObject)x[i]);
1077:   /* Do not allocate memory for internal sub blocks */
1078:  }

1080:  PetscMalloc1(ctx->nb,&ctx->is);

1082:  ctx->setup_called = PETSC_TRUE;
1083:  return(0);
1084: }

1086: static PetscErrorCode VecSetUp_NestIS_Private(Vec V,PetscInt nb,IS is[])
1087: {
1088:  Vec_Nest    *ctx = (Vec_Nest*)V->data;
1089:  PetscInt    i,offset,m,n,M,N;

1093:  if (is) {           /* Do some consistency checks and reference the is */
1094:   offset = V->map->rstart;
1095:   for (i=0; i<ctx->nb; i++) {
1096:    ISGetSize(is[i],&M);
1097:    VecGetSize(ctx->v[i],&N);
1098:    if (M != N) SETERRQ3(PetscObjectComm((PetscObject)V),PETSC_ERR_ARG_INCOMP,"In slot %D, IS of size %D is not compatible with Vec of size %D",i,M,N);
1099:    ISGetLocalSize(is[i],&m);
1100:    VecGetLocalSize(ctx->v[i],&n);
1101:    if (m != n) SETERRQ3(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_ARG_INCOMP,"In slot %D, IS of local size %D is not compatible with Vec of local size %D",i,m,n);
1102:    if (PetscDefined(USE_DEBUG)) { /* This test can be expensive */
1103:     PetscInt start;
1104:     PetscBool contiguous;
1105:     ISContiguousLocal(is[i],offset,offset+n,&start,&contiguous);
1106:     if (!contiguous) SETERRQ1(PetscObjectComm((PetscObject)V),PETSC_ERR_SUP,"Index set %D is not contiguous with layout of matching vector",i);
1107:     if (start != 0) SETERRQ1(PetscObjectComm((PetscObject)V),PETSC_ERR_SUP,"Index set %D introduces overlap or a hole",i);
1108:    }
1109:    PetscObjectReference((PetscObject)is[i]);
1110:    ctx->is[i] = is[i];
1111:    offset += n;
1112:   }
1113:  } else {           /* Create a contiguous ISStride for each entry */
1114:   offset = V->map->rstart;
1115:   for (i=0; i<ctx->nb; i++) {
1116:    PetscInt bs;
1117:    VecGetLocalSize(ctx->v[i],&n);
1118:    VecGetBlockSize(ctx->v[i],&bs);
1119:    ISCreateStride(((PetscObject)ctx->v[i])->comm,n,offset,1,&ctx->is[i]);
1120:    ISSetBlockSize(ctx->is[i],bs);
1121:    offset += n;
1122:   }
1123:  }
1124:  return(0);
1125: }

1127: /*@C
1128:  VecCreateNest - Creates a new vector containing several nested subvectors, each stored separately

1130:  Collective on Vec

1132:  Input Parameters:
1133: + comm - Communicator for the new Vec
1134: . nb - number of nested blocks
1135: . is - array of nb index sets describing each nested block, or NULL to pack subvectors contiguously
1136: - x - array of nb sub-vectors

1138:  Output Parameter:
1139: . Y - new vector

1141:  Level: advanced

1143: .seealso: VecCreate(), MatCreateNest(), DMSetVecType(), VECNEST
1144: @*/
1145: PetscErrorCode VecCreateNest(MPI_Comm comm,PetscInt nb,IS is[],Vec x[],Vec *Y)
1146: {
1147:  Vec      V;
1148:  Vec_Nest    *s;
1149:  PetscInt    n,N;

1153:  VecCreate(comm,&V);
1154:  PetscObjectChangeTypeName((PetscObject)V,VECNEST);

1156:  /* allocate and set pointer for implememtation data */
1157:  PetscNew(&s);
1158:  V->data     = (void*)s;
1159:  s->setup_called = PETSC_FALSE;
1160:  s->nb      = -1;
1161:  s->v       = NULL;

1163:  VecSetUp_Nest_Private(V,nb,x);

1165:  n = N = 0;
1166:  VecSize_Nest_Recursive(V,PETSC_TRUE,&N);
1167:  VecSize_Nest_Recursive(V,PETSC_FALSE,&n);
1168:  PetscLayoutSetSize(V->map,N);
1169:  PetscLayoutSetLocalSize(V->map,n);
1170:  PetscLayoutSetBlockSize(V->map,1);
1171:  PetscLayoutSetUp(V->map);

1173:  VecSetUp_NestIS_Private(V,nb,is);

1175:  VecNestSetOps_Private(V->ops);
1176:  V->petscnative = PETSC_FALSE;


1179:  /* expose block api's */
1180:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)V,"VecNestGetSubVec_C",VecNestGetSubVec_Nest);
1181:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)V,"VecNestGetSubVecs_C",VecNestGetSubVecs_Nest);
1182:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)V,"VecNestSetSubVec_C",VecNestSetSubVec_Nest);
1183:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)V,"VecNestSetSubVecs_C",VecNestSetSubVecs_Nest);
1184:  PetscObjectComposeFunction((PetscObject)V,"VecNestGetSize_C",VecNestGetSize_Nest);

1186:  *Y = V;
1187:  return(0);
1188: }

1190: /*MC
1191:  VECNEST - VECNEST = "nest" - Vector type consisting of nested subvectors, each stored separately.

1193:  Level: intermediate

1195:  Notes:
1196:  This vector type reduces the number of copies for certain solvers applied to multi-physics problems.
1197:  It is usually used with MATNEST and DMComposite via DMSetVecType().

1199: .seealso: VecCreate(), VecType, VecCreateNest(), MatCreateNest()
1200: M*/